SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza danych produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza danych produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-38_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie istoty analizy danych produkcyjnych w przedsiębiorstwie oraz metod i modeli analiz danych.

Wymagania wstępne

matematyka, zarządzanie produkcją i usługami

Zakres tematyczny

Wykład (S-studia stacjonarne, N - studia niestacjonarne)

SW1(NW1): Technologie Przemysłu 4.0 - analiza dużych zbiorów danych.

SW2(NW2): Dane - Informacje  - wiedza. Synteza i agregacja wiedzy. Formalizacja wiedzy.

SW3-SW5(NW3-NW4):  Analityka biznesowa w systemie informatycznym SAP.

SW6-SW7(NW5): Zastosowanie narzędzi Business Intelligence (BI) do zarządzania procesami biznesowymi

SW8(NW5): Raporty analityczne w systemie SAP. 

Projekt:

SP1(NP1): Przygotowania bazy danych do analizy w systemie SAP. 

SP2-SP3 (NP2): Analiza danych obszaru zarządzania projektami w systemie SAP. 

SP4-SP5 (NP3): Analiza danych obszaru zarządzania relacjami z klientem w systemie SAP. 

SP6-SP7 (NP4): Analiza danych obszaru sprzedaży w systemie SAP. 

SP8-SP10 (NP5): Analiza danych obszaru zarządzania magazynem w systemie SAP. 

SP11-SP13 (NP6-NP7):  BI w systemie SAP. 

SP11-SP12 (NP6):  BI w systemie SAP. 

SP13-SP14 (NP7): Raporty analityczne w systemie SAP. 

SP15 (NP8): Projekt obszarów analizy danych  w systemie SAP. 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin w formie pisemnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć projektowych. 

Projekt: ocena za projekt 

Zaliczenie przedmiotu:  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną  z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Patalas-Maliszewska, Modele referencyjne zarządzania wiedzą, PWN, 2019

2. B. Liautaud, M. Hammond, e-Business Intelligence: od informacji przez wiedzę do zysków, Premium Technology, Warszawa 2003.

3.  Kisielnicki J., MIS – systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008

4. Patalas-Maliszewska J., Managing Knowledge Workers - Value Assessment, Methods, and Application tools,  Springer Verlag, 2013

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 15:14)