SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektami innowacyjnymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-46_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi.

 

Wymagania wstępne

Badania operacyjne.

Zakres tematyczny

Wykłady

1. Zarządzanie projektami innowacyjnymi w ujęciu ogólnym.

2. Innowacja w rozumieniu poziomu gotowości technologicznej.

3. Innowacja procesowa, innowacja produktowa, innowacja wtórna - metody i narzędzia generowania pomysłów innowacyjnych.

4. Identyfikacja problemu badawczego. Metody budowania eksperymentu badawczego.

5. Metody zarządzania projektem.

6. Fazy projektu innowacyjnego.

7.Kamienie milowe projektu innowacyjnego.

8. Harmonogram i budżet projektu innowacyjnego.

9. Kierowanie zespołem projektowym.

10. Kierunki rozwoju koncepcji zarządzania projektami i zarządzania przez projekty.

11. Organizacja i zasoby w projekcie innowacyjnym. 

12. Harmonogramy według nakładu pracy i zadania o stałym czasie trwania.

13. Ścieżka krytyczna, wykres Gantta. Analiza czasowo-kosztowa, ograniczone zasoby.

14. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem innowacyjnym, charakterystyka. Zagrożenia i błędy w projektowaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów innowacyjnych

15. Kolokwium z treści przedmiotu. 

Projekt

P1. Charakterystyka programu MS Project (środowisko, widoki, praca z programem). Wykorzystanie programu MS Project do zarządzania projektem innowacyjnym.

P2 - P3. Opracowanie założeń  do wybranych projektów innowacyjnych w obszarze zagadnień produkcyjnych i/lub usługowych – prezentacja i analiza zgłoszonych pomysłów.

P4 - P5. Planowanie projektu innowacyjnego (podział na fazy projektu).

P6. Weryfikacja zgłoszonych projektów zgodnie z metodyką TRL (wg. poziomów gotowości technologicznej)

P7 - P8. Identyfikacja problemu technologicznego w zgłoszonych projektach innowacyjnych.

P9 - P10. Identyfikacja i ocena kamieni milowych do przygotowanych/opracowanych projektów innowacyjnych.

P11. Ocena przygotowanych/opracowanych harmonogramów projektów innowacyjnych.

P12 - P13. Organizacja i przydział zasobów do realizacji przygotowanych/opracowanych projektów innowacyjnych.

P14. Budżet projektu

P15. Prezentacja koncepcji projektu innowacyjnego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych oraz składowej za „obronę” przez studenta projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Pawlak M.; Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
  2. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.; Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. red. naukowa Stankiewicz J.; Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 13:13)