SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Informatyczne systemy zarządzania produkcją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Informatyczne systemy zarządzania produkcją
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-47_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie funkcjonalności informatycznych systemów i technologii wykorzystywanych do wspomagania zarządzania produkcją. Nabycie umiejętności modelowania procesów przepływu materiałów i informacji przy użyciu narzędzi informatycznych oraz projektowanie infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki. Procesy produkcyjne.

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Technologie informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Podstawowe funkcje informatycznych systemów wspomagających zarządzanie produkcją na przykładzie systemu Rekord.ERP. Rozwój i klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania. Wprowadzanie danych w systemie klasy ERP. Definiowanie BOM i technologii wytwarzania wyrobów. Zarządzanie obszarem sprzedaży przedsiębiorstwa produkcyjnego. Planowanie potrzeb materiałowych i bilansowanie zasobów produkcyjnych. Gospodarka magazynowa w systemach ERP. Planowanie i harmonogramowanie produkcji. Identyfikacja przepływu produkcji. Modelowanie systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa dla potrzeb zintegrowanego systemu informatycznego. Diagramy przepływu danych. Wdrażanie systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w obszarze technologii teleinformatycznych. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o oprogramowanie Rekord.ERP. Zakres tematyczny wykładów:

W1. Techniczne przygotowanie produkcji - definiowanie indeksów materiałowych, zamienników i BOM. 

W2. Techniczne przygotowanie produkcji - definiowanie stanowisk produkcyjnych, operacji i marszrut technologicznych.

W3. Zamówienia sprzedaży - rejestracja ofert i zamówień sprzedaży. Systemy CRM.

W4. Planowanie i sterowanie produkcją - generowanie zleceń produkcyjnych, harmonogramowanie produkcji, bilansowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych.

W5. Zamówienia zakupowe - analiza potrzeb materiałowych (MRP) i tworzenie zamówień zakupu materiałów i kooperacji, rejestracja ofert od dostawców.

W6. Gospodarka materiałowa i magazynowa -  generowanie dokumentów obrotu materiałowego i analiza stanów magazynowych. Rejestracja produkcji - rejestracja operacji produkcyjnych i zamówień od kooperacji. Systemy rejestracji czasu pracy. 

W7. Zamknięcie i rozliczenie zlecenia produkcyjnego, wystawienie faktury i wydanie wyrobów z magazynu. Metodyka wdrażania systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zakres tematyczny zajęć laboratoryjnych:

L1, L2, L3 - przygotowanie danych konstrukcyjnych, technologicznych oraz kalkulacyjnych dla wybranego wyrobu,

L4, L5 - wprowadzanie danych konstrukcyjnych i technologicznych systemie Rekord.ERP, 

L6, L7 -  przygotowywanie ofert i zamówień sprzedaży, konfiguracja wyrobów,

L8, L9 - planowanie i sterowanie produkcją, tworzenie zleceń i generowanie przewodników produkcyjnych, harmonogramowanie produkcji wyrobów,

L10, L11 - generowanie potrzeb materiałowych, przygotowywanie zamówień na materiały i usługi kooperacyjne,

L12 - wystawianie dokumentów obrotu materiałowego i rejestracja operacji produkcyjnych,

L13 - zamknięcie zlecenia produkcyjnego, wystawienie faktury i WZ,

L14 - korygowanie danych, analiza procesów biznesowych w systemie Rekord.ERP

L15 - analiza danych wprowadzanych, zaliczenie przedmiotu. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładu jest kolokwium pisemne. Formą zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest ocena poszczególnych zajęć obejmujących struktury danych i modele procesów biznesowych przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego wykonanego w oparciu o wybrany system klasy ERP. Ocena przedmiotu składa się w 50% z oceny z egzaminu i 50% oceny laboratorium.

Literatura podstawowa

1.     Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, 2016,

2.     Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006,

3.     Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN. Warszawa, 2008.

4.     Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. PWN. Warszawa, 2008.

5.     Szmit M., Informatyka w zarządzaniu. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

Instrukcje do systemu Rekord.ERP

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 08:20)