SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
 • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, w szczególności obliczeń inżynierskich, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Grafika inżynierska 2D, Podstawy projektowania inżynierskiego.

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Zagadnienia wstępne. Przegląd programów wspomagających obliczenia inżynierskie (Excel, Mathcad, Matematica, Matlab, Maple, ...)

W2. Rozwiązywanie numeryczne układów równań algebraicznych, Metody Gaussa, Jordana. Przykłady.

W3. Rozwiązywanie numeryczne układów równań algebraicznych, Metody Gaussa, Jordana, kolejnych przybliżeń. przykłady. 

W4. Interpolacja. Przybliżenie funkcji wielomianem interpolacyjnym Lagrange’a.

W5. Przybliżone obliczenie całek.

W6. Podstawy MES. Dyskretyzacja obszaru.

W7. Liniowe wielomiany interpolacyjne. Wielkości skalarne i wektorowe.

W8. Interpolacyjne wielomiany badanego obszaru.

W9. Funkcjonał zagadnienia. Element prętowy.

W10. Obciążenie siłowe układów sprężystych. Macierz sztywności.

W11. Warunki brzegowe i obciążenie siłowe.

W12. Naprężenia i odkształcenia.

W13. Obciążenie ciągłe a obciążenie skupione.

W14. Ilustracja zastosowania MES na przykładach.

W15. Uwagi końcowe. Zaliczenie przedmiotu.

Laboratorium

 • wprowadzenie do programu AutoCAD Mechanical,
 • omówienie oraz przedstawienie możliwości wybranych narzędzi wspomagających obliczenia inżynierskie,
 • zastosowanie wybranych narzędzi (przekładnie, belki, sprężyny, itp.) w obliczeniach inżynierskich,
 • moduł MES (Metoda Elementów Skończonych) i jego elementy,
 • obliczenia MES wybranych elementów maszyn, analiza wyników.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Laboratorium: praca w grupach, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium.

Laboratorium

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z opracowanych projektów, z uwzględnieniem umiejętności wykorzystania oprogramowania CAD/CAE do rozwiązania konkretnego przypadku wg treści zagadnień laboratoryjnych oraz analizy projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Kleiber M. Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, PWN, Warszawa, 1995
 2. Magnucki K., Szyc W. Wytrzymałość materiałów w zadaniach. Pręty, płyty i powłoki obrotowe, PWN, Warszawa-Poznań, 2000.
 3. Paleczek W., MathCAD 12, 11, 2001i, 2001, 2000 w algorytmach, Exit, 2005
 4. AutoCAD Mechanical, Tutorial
 5. M. Malinowski, M. Sąsiadek: Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD/CAE AutoCAD 2000 GB/PL Power Pack, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt).
 6. Wytrzymałość materiałów, M. Niezgodziński, T. Niezgodziński Instrukcje do realizacji ćwiczeń + załączniki

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 08:00)