SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką technicznego bezpieczeństwa pracy, zasadami postępowania związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w trakcie użytkowania maszyn i urządzeń, analizą potencjalnych źródeł zagrożeń życia i zdrowia pracowników oraz wymaganiami dotyczącymi utrzymania niezbędnej dokumentacji maszyn wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Podstawy projektowania inżynierskiego, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Zakres tematyczny

Wykład

Ogólne wymogi bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń; analiza wybranych technicznych źródeł czynników powodujących wypadki podczas użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi technicznych: zagrożenia mechaniczne i strategia doboru technicznych środków ochrony, minimalne odległości, osłony, urządzenia ochronne i zabezpieczające, barwy, znaki i sygnały bezpieczeństwa, sposoby zatrzymania awaryjnego maszyn. Przepisy dotyczące dokumentacji maszyn: unormowania prawne (dyrektywy i rozporządzenia, normy zharmonizowane, ogólne zasady bezpieczeństwa użytkowania maszyn), dokumentacja techniczna i oznakowanie maszyn, notyfikacja, akredytacja i nadzór rynku. Metody i narzędzia wspomagające identyfikację zagrożeń: analiza ryzyka i zagrożeń, listy kontrolne, burza mózgów, itp.

Projekt

W ramach projektu przewiduje się opracowanie przez studentów w grupach 2 lub 3-osobowych wybranych składników dokumentacji określonej maszyny lub urządzenia.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna lub grupowa studentów (w zależności od stopnia skomplikowania analizowanego przypadku) z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie na podstawie kolokwium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanej dokumentacji przykładowej maszyny lub urządzenia. Uwzględnianymi kryteriami oceny są również: współpraca studenta w zespole realizującym zadanie projektowe oraz kreatywność przy jego rozwiązaniu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dietrich M., Schumacher R., Lilienthal D., Schmidt H., Stubenrauch H.J., Görnemann O., Kurrus M., Przewodnik Bezpieczne Maszyny. Bezpieczna maszyna w sześciu krokach. SICK Sensor Intelligence, 2015.
 2. Fraser J. (Red.), Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Wyd. 2, 2010.
 3. Karaszkiewicz A., Kowalewski S., Kramarek W., Kowerski A., Identyfikacja najczęstszych przyczyn i sekwencji wypadków przy konserwacji i naprawach maszyn i urządzeń produkcyjnych na podstawie analizy wypadków. Centrum Edukacji i Profilaktyki, Warszawa, 2010.
 4. Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Poradnik dla pracodawców. Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2012.
 5. Łabanowski W., Użytkowanie maszyn. Minimalne wymagania dotyczące BHP. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał pomocniczy dla pracodawców. Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2012.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 19 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.
 8. 2016/C 272/01, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016. T. 59, 2016.
 9. PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 10. Aktualne Ustawy i Rozporządzenia tematycznie związane z problematyką prowadzonych zajęć.

Literatura uzupełniająca

 1. https://www.pkn.pl/polskie-normy/normy-prawo/normy-zharmonizowane
 2. https://www.pip.gov.pl
 3. https://www.certios.pl/oznaczenie-ce/maszyny
 4. https://www.oznakowanie-ce.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 20:35)