SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Restrukturyzacja przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-P-64_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
  • dr inż. Roman Kielec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pozyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw. Studenci poznają problematykę sanacji i restrukturyzacji ofensywnej. Poznają  popularne metody restrukturyzacji takie jak reengineering, Kazein, Lean menagement, zmiany struktury, DSM i inne.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, Zarządzanie produkcją i usługami

Zakres tematyczny

Wykład

W1: Rodzaje i zakres procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Polska specyfika zagadnienia.

W2: Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Restrukturyzacja naprawcza – cele, metody, efekty.

W3: Restrukturyzacja dostosowawcza, antycypacyjna i kreatywna – cele, metody, efekty.

W4: Zarządzanie procesami restrukturyzacji.

W5. Kierowanie zmianami organizacyjnymi. Kroki w procesie zmian.

W6: Determinanty procesu zmian.

W7. Doskonalenie organizacji. Ożywienie organizacji – rewitalizacja.

Projekt

P1-P2: Przekazanie i omówienie tematów projektu

P3: Ulepszanie struktury organizacyjnej.

P4-P6: Segmentacja strategiczna – strategiczne jednostki biznesu.

P7: Outsourcing, insourcing, worldsourcing.

P8-P9: Alianse strategiczne, przejęcia i fuzje.

P10-P11: Struktury projektowe, sieciowe, wirtualne i inne.

P12-P13: Restrukturyzacja finansowa.

P14: Reengineering. Lean menagement. Filozofia Kazein. Restrukturyzacja a TQM

P15: Zaliczenie projektu

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena końcowa wystawiana na podstawie dyskusji ustnej oraz kolokwium obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych i przygotowania sprawozdania oraz jego "obronę”.

Literatura podstawowa

  1. Dowżycki A., Sobolewski H. Tłuchowski W.; Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, : Wydawnictwo A. E., Poznań, 2004.
  2. red. Lachiewicz S.; Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Nalepka. A.; Restrukturyzacja przedsiębiorstw – zarys problematyki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, 1999.
  2. Sapijaszka Z.; Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1997.
  3. Suszyński C.; Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Kielec, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-05-2021 14:29)