SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-64_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 15
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie poprzez pracę własną wiedzy i umiejętności o narzędziach i metodach związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością oraz napisanie pracy dyplomowej. Ponadto student powinien wykazać się umiejętnością formułowania i rozwiązywania problemów technicznych. 

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe.

Zakres tematyczny

Opracowanie pracy inżynierskiej wg karty pracy dyplomowej. Praca składa się z zagadnień teoretycznych (przegląd literatury naukowej i technicznej) oraz pracy własnej, która powinna mieć charakter projektowy(opracowanie konstrukcji wyrobu, technologii produkcji wyrobu, zagadnień automatyzacji produkcji, technologii eksploatacji maszyny, projekt przedsiębiorstwa produkcyjnego, itp.). Do obrony powinna być opracowana również prezentacja kluczowych wyników pracy. 

Metody kształcenia

Praca z dokumentacją papierową i elektroniczną, danymi źródłowymi, katalogami, normami, literaturą, czasopismami. Samodzielna lub zespołowa praca w laboratoriach i pracowniach komputerowych. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przyjęcie pracy przez promotora.

Literatura podstawowa

  1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Literatura uzupełniająca

  1. Wzór i wskazówki do pisania pracy umieszczone na stronach Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ. 
  2. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 20:35)