SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie dla jakości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie dla jakości
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • doc. dr inż. Julian Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z metodami projektowania dla jakości w cyklu istnienia wyrobu, sposobami identyfikacji czynników, które najsilniej oddziaływają na jakość wyrobów lub procesu oraz wykorzystania ich do zaprojektowania wyrobu lub procesu odpornego na działania zakłóceń, które mogą obniżyć jakość, zapewnienia uzyskiwania jakości wykonania jak najbliższej jakości projektowej oraz sterowania jakością wyrobu w czasie jego wytwarzania oraz eksploatacji.

Wymagania wstępne

Podstawy metrologii, podstawy projektowania inżynierskiego, statystyka matematyczna, materiałoznawstwo

Zakres tematyczny

Wykład

 W1:  Struktura procesu projektowania. Metody projektowania dla jakości.

W2: Metody eksperymentalne w projektowaniu wyrobu i procesu (Metoda Shainina, Metoda Taguchiego).

W3: Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA). Analiza drzewa wad (FTA). Metoda QFD.

W4: Jakość projektowa w ujęciu Deminga. Jakość procesu projektowania.

W5: Metody kontroli w tym techniki kontroli statystycznej.   Statystyczna kontrola odbiorcza. Statystyczna kontrola procesu.

W6: Metody pracy zespołowej: burza mózgów, metoda niekompetencji, metoda za i przeciw, koła jakości.

W7: Wybrane techniki wspomagające jakość: Raport 8D, metoda 5S, metoda 5-Why. Pojęcie technologiczności, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego. Wymagania konieczne do spełnienia w procesie projektowania wyrobu w celu uzyskania technologiczności konstrukcji.

W8: Aktualne trendy rozwojowe technik wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na obniżkę kosztów produkcji ( zmniejszenie energochłonności i zużycia materiałów, automatyzacja) przy jednoczesnym podwyższeniu jakości wyrobów.

 

W ramach laboratorium opracowywane są następujące zagadnienia:

L1:  Opracowanie założeń projektowych dla części maszyny lub podzespołu z uwzględnieniem warunków użytkowania,

L2-L3:  Opracowanie szczegółowego planu pracy zespołowej na podstawie siedmiu kroków.

L4-L7:  Wybór adekwatnych metod projektowania dla jakości dla wybranego wyrobu. Zastosowanie wybranych metod (z wykładu) dla projektowania projakościowego

L8:  Prezentacja rozwiązań

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Laboratorium: praca zespołowa i z dokumentem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Student dostaje 5 pytań dotyczących zagadnień przedmiotu. Na ocenę z egzaminu składają się oceny z 5-ciu pytań egzaminacyjnych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie oceny pozytywnej z przedłożonego sprawozdania na nośniku elektronicznym i merytorycznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań laboratoryjnych.  

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.         Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.

2.         Dietrich E., Schulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i  procesów produkcyjnych, Notika System, Warszawa 2000.

3.         Grudowski P.: Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2010.

4.         Grzenkowicz N., i inni: Zarządzanie jakością – metody i instrumenty controllingu jakości. Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

5.          Sałaciński T.: SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

6.          Sęp J., Perłowski R., Pacana A.: Techniki wspomagania zarządzania jakością. Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

 

Literatura uzupełniająca

1.         Kidlarski E.: Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988.

2.         Miracki W.: Koszty przygotowania produkcji, PWE, Warszawa 1985.

3.         Crum L.W.: Analiza wartości, PWE, Warszawa 1973.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2021 10:24)