SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z praktyczną wiedzą z zakresu stosowanych materiałów, technologii wytwarzania, jakości technicznej materiałów i wyrobów, dokonywania trafnych wyborów metod badań nieniszczących i niszczących, oceny ich przydatności, ustalaniu techniki badania, nabycie umiejętności do interpretowania i oceny wyników w zakresie obowiązujących norm, przepisów i specyfikacji, opracowywania sprawozdań z wynikami badań.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, materiałoznawstwo, podstawy metrologii

Zakres tematyczny

Wykłady:

W1: Wprowadzenie do zajęć. Pojęcie jakości technicznej materiału i wyrobu.

W2. Cechy określające jakość techniczną wyrobu (cechy sformułowane w dokumentacji technicznej; cechy wynikające z norm). Podstawowe wymagania jakościowe wyrobu.

W3: Jakość techniczna, a jakość użytkowa wyrobu. Cechy jakości użytkowej wyrobu.

W4-6: Wymagania jakościowe i parametry charakteryzujące materiały w zależności od ich stanu (metody wytwarzania): materiały w stanie lanym, obrobione plastycznie, materiały metalurgii proszków, kompozytów.

W7: Nowoczesne metody badań materiałowych: badania składu chemicznego (metody spektralne i emisyjne);

W8-9: Badania mikrostruktury (mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska, ilościowa analiza mikrostruktury);

W10: Metody wykrywania i oceny wad materiałowych (defektoskopia magnetyczna, rentgenowska i ultradźwiękowa, metody penetracyjne).

W12: Podstawy teoretyczne wybranych prób technologicznych.

W13: Klasyfikacja wad wyrobów w inżynierii mechanicznej oraz techniki ich rozpoznawania i unikania.

W14: Techniki kontroli i podnoszenia jakości technicznej materiałów i wyrobów.

W15: Kolokwium - zaliczenie

 

Zakres tematyczny laboratorium: 

L1: Wprowadzenie do zajęć, Ocena materiałów konstrukcyjnych na podstawie statycznej próby rozciągania i badań udarności, 

L2: Ocena właściwości technologicznych wilgotnych mas formierskich,

L3: Rozpoznawanie wad odlewniczych i ustalanie przyczyn ich powstawania, 

L4: Badania makroskopowe i mikroskopowe materiałów i wyrobów,

L5-6: Badania nieniszczące,

L7: Rozpoznawanie wad wyrobów w procesach obróbki plastycznej

L8: Termin odróbczy

L9: Rozpoznawanie wad wyrobów z tworzyw sztucznych,

L10: Ocena hartowności stali,

L11: Rozpoznawanie wad wyrobów obrobionych cieplnie,

L12: Ocena właściwości technologicznych ciekłych stopów odlewniczych,

L13: Ocena składu chemicznego siluminów za pomocą metody ATD,

L14: Spektralna analiza składu chemicznego. 

L15: Termin odróbczy, zaliczenie

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny - częściowo z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

 Laboratorium – praca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzonego na koniec semestru obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Na ocenę z wykładu składają się pozytywne oceny z każdego z 5-ciu pytań zaliczeniowych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Laboratorium: ocena jest wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją ćwiczeń  i przygotowaniem sprawozdań. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć laboratoryjnych przewidzianych w ramach programu, z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach. 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i laboratorium. 

Literatura podstawowa

1.         Dobrzański L.A., Nowosielski R.: Metody badań metali i stopów-badania własności fizycznych, WNT, Warszawa 1987.

2.         Czuchryj J.: Kontrola jakości prac spawalniczych, Wyd. „KaBe”, Krosno, 2002.

3.         Łomozik M., i inni: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych, Wyd. Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 2009.

4.         Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2001.

5.         Ptak W., Tabor A.: Metody oceny jakości wyrobów metalowych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.

6.         Dudziński W. i inni: Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn. Ćwiczenia laboratoryjne. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.

7.         Praca zbiorowa: Podstawy ilościowej mikroanalizy RTG, WNT, Warszawa, 1994.

8.         Baler J., Koppen M.: Podręcznik wad odlewniczych, Wyd. IKO-Erbsloh,1994.

9.         Normy dotyczące wad poszczególnych grup wyrobów np. PN-85/H-83105, PN-ISO 6520, EN-ISO 5817.

 

 

Literatura uzupełniająca

 1.    Zestaw instrukcji do zajęć laboratoryjnych.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Schlafka (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 22:31)