SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowanie jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowanie jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-59_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakresu: podstawowych pojęć z dziedziny statystyki, podziału metod i rodzaju kontroli statystycznej, stosowania metod do sterowania jakością w procesach, i doskonalenia jakości przy pomocy metod statystycznych i innych metod w zarządzaniu jakością, wyznaczania zdolności jakościowej maszyny i jej wpływu na jakość procesów wytwarzania.

Wymagania wstępne

zaliczenie przedmiotów: Metody statystyczne w inżynierii produkcji oraz Projektowanie dla jakości

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe: jakość. Koncepcje w rozwoju zarządzania jakością. Sterowanie jakością (SJ). Zasięg sterowania jakością. SPC - Statystyczne sterowanie procesem. Podstawowe narzędzia SPC.

W2: Podstawy teoretyczne statystycznej kontroli jakości. Klasyfikacja cech pomiarowych. Rozkłady statystyczne i ich parametry. Estymacja punktowa: miary położenia, rozproszenia i zniekształcenia. Graficzna prezentacja i analiza danych: histogram, wykres pudełkowy, wykres kwantyl-kwantyl, wykres normalności, wykres rozrzutu.

W3: Weryfikacja hipotez statystycznych. Zastosowanie wnioskowania statystycznego w statystycznej kontroli jakości. Podstawowe testy istotności.

W4: Weryfikacja hipotez statystycznych. Podstawowe testy zgodności.

W5: Dopasowywanie rozkładu do danych. Transformacje rozkładów - przekształcenie Boxa-Coxa.

W6: Podstawy statystycznego sterowania procesem. Istota kart kontrolnych. Zasady prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych. Reguły Nelsona.

W7: Karty kontrolne dla cech ciągłych.

W8: Skuteczność kart kontrolnych. Karta Xśrednia a błąd I i II rodzaju. Krzywe operacyjno-charakterystyczne OC. Wskaźniki ARL0 i ARL1.

W9: Sekwencyjne karty kontrolne: CUSUM, EWMA, MA. Karta MR.

W10: Karty kontrolne dla cech dyskretnych.

W11: Ocena stabilności produkcji krótkoseryjnej: karty dla krótkich serii.

W12: Monitorowanie kilku cech procesu: zespół klasycznych jednowymiarowych kart kontrolnych i karty wielowymiarowe chi kwadrat i T2 Hottelinga.

W13: Zdolność procesu. Wskaźniki stosowane do oceny zdolności. Przykłady procesów zdolnych i niezdolnych.

W14: Karty specjalne: karty akceptacji procesu.

W15: Kontrola wyrywkowa. Plany jednostopniowe wg oceny alternatywnej.

Laboratorium:

L1: Wprowadzenie do programu Statistica.

L2: Analiza wybranego procesu z wykorzystaniem metod graficznych.

L3. Ocena wybranego procesu z wykorzystaniem statystyk opisowych, tabel liczności i kalkulatora prawdopodobieństwa.

L4. Ocena wybranego procesu z wykorzystaniem testów istotności..

L5: Ocena wybranego procesu z wykorzystaniem testów zgodności. Dopasowywanie rozkładu do danych. Transformacje rozkładów - przekształcenie Boxa-Coxa.

L6. Praca z kartą kontrolną w programie Statistica: konfiguracja karty, testy konfiguracyjne, wykorzystanie karty do monitorowania procesu.

L7: Ocena stabilności wybranego procesu z wykorzystaniem karty Xśrednia - R oraz karty Xśrednia - S.

L8: Porównanie skuteczności klasycznych kart kontrolnych. Wykreślanie krzywych operacyjno-charakterystycznych. Wyznaczanie wskaźników ARL0 i ARL1.

L9: Porównanie skuteczności klasycznych i sekwencyjnych kart kontrolnych.

L10: Ocena stabilności procesów według oceny alternatywnej - karty kontrolne dla cech dyskretnych.

L11: Ocena stabilności produkcji krótkoseryjnej: karty dla krótkich serii.

L12: Monitorowanie kilku cech procesu: zespół klasycznych jednowymiarowych kart kontrolnych Xśrednia i karta wielowymiarowa T2 Hottelinga.

L13: Ocena zdolności wybranych procesów o rozkładzie normalnym i rozkładzie innym niż normalny.

L14: Wyznaczanie granic dla zmodyfikowanej karty Xśrednia, badanie zdolności procesu z pomocą kart akceptacji.

L15: Kolokwium zaliczeniowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć laboratoryjnych

Laboratorium: warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich zadań laboratoryjnych na "zal" i pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć

 

Literatura podstawowa

  1. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008
  2. Hamrol A., Mantura Wł., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2015
  3. Kończak G, Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Akademia Ekonomiczna Katowice, 2007
  4. Sałaciński T.: SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

  1. Montgomery D.C.,  Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York,  2009
  2. Rabiej M., Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice 2012

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Pająk (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 15:53)