SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniczne przygotowanie produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniczne przygotowanie produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji oraz opanowanie narzędzi i technik stosowanych w procesie przygotowania produkcji.

Wymagania wstępne

Rachunek kosztów dla inżyniera, Podstawy projektowania inżynierskiego, Zarządzanie produkcją i usługami

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Charakterystyka prac technicznego przygotowania produkcji.

W2: Proces przygotowania produkcji w działalności przedsiębiorstwa

W3: Projektowanie aparatu technicznego przygotowania produkcji przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna zespołów projektowych i produkcyjnych.

W4: Kosztorysowanie i harmonogramowanie.

W5: Przygotowanie produkcji z uwzględnieniem prac projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych.

W6: Zarządzanie dokumentacją techniczną. Wykorzystanie technik komputerowych w przygotowaniu produkcji.

W7: Badania patentowe, licencyjne, ochrona własności przemysłowej. Audyt technologiczny.

W8. Zaliczenie na ocenę. Propozycja ocen.

Projekt: 

P1: Wybranie/ wydanie obiektu (np. urządzenia, części maszyn) będącego przedmiotem projektu

P2: Analiza rynkowa, charakterystyka techniczno-eksploatacyjnej wyrobu, szacowanie wielkości produkcyjnej.

P3: Wyznaczenie pracochłonności i kosztów konstrukcyjnego przygotowania produkcji.

P4: Wyznaczenie pracochłonności i kosztów technologicznego przygotowania produkcji.

P5: Dobór i rozmieszczanie maszyn i urządzeń produkcyjnych.

P6: Definicja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zespołu roboczego.

P7: Planowanie realizacji zadań projektowo-technologicznych.

P8: Oddanie projektów. Propozycja oceny.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca studentów z wykorzystaniem literatury, norm oraz komputera. Wykorzystanie burzy mózgów i innych metod kreatywności do rozwiązywania problemów inżynierskich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień z zakresu technicznego przygotowania produkcji.

Projekt: Ocena wystawiana jest za projekt. Kryteria oceny projektu obejmują: zastosowanie wybranych metod, technik lub narzędzi do opracowania projektu, uwzględnienie analizy rynku, elementy innowacyjności w projekcie, z uwzględnieniem zaangażowania w regularną pracę na zajęciach.

Ocena końcowa: jest średnią arytmetyczną z jego poszczególnych form.

Literatura podstawowa

1. Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa 2008

2. Matuszek J., Inżynieria produkcji, Wydawnictwo PŁ, Bielsko-Biała 2000

3. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2006

 

Literatura uzupełniająca

1. Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, PLACET, Warszawa 2000

2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Śliwa (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 17:08)