SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Symulacja procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Symulacja procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości narzędzi do modelowania i symulacji procesów produkcyjnych. Umiejętność modelowania procesów przepływu materiałów, podzespołów i informacji przy użyciu oprogramowania symulacyjnego. Projektowanie przebiegu procesów produkcyjnych w oparciu o techniki symulacji komputerowej z wykorzystaniem oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation. 

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki. Procesy produkcyjne.

Zakres tematyczny

W1. Symulacja komputerowa jako metoda badawcza.

W2. Modelowanie procesów produkcyjnych przy użyciu oprogramowania symulacyjnego.

W3. Metodyka analizy i syntezy procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

W4. Podstawowa funkcjonalność systemu Tecnomatix Plant Simulation.

W5. Modelowanie infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego: systemy transportu i magazynowania.

W6. Projektowanie systemów produkcyjnych dla potrzeb symulacji przebiegu procesów logistycznych.

W7. Planowanie eksperymentu symulacyjnego, etapy tworzenia modelu symulacyjnego, podstawowe metody prowadzenia i analizy wyników eksperymentów symulacyjnych.

W8. Ilustracja możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia dla budowy modeli i prowadzenia symulacji. Przykładowe zagadnienia: modele linii produkcyjnych, gniazdowe modele produkcji, modelowanie zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, modelowanie systemów obsługiwanych przez pracowników, symulacje przebiegu produkcji z różną obsadą stanowisk produkcyjnych. 

L1. Wprowadzenie do modelowania procesów produkcyjnych w Tecnomatix Plant Simulation. 

L2- Modelowanie i symulacja procesów dyskretnych.

L3 - Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem wózków AGV.

L4 - Analiza efektywności procesów produkcyjnych.

L5 - Modelowanie procesów produkcyjnych realizowanych z udziałem pracowników (operatorów maszyn).

L6 - Modelowanie procesów logistyki produkcji z wykorzystaniem palet. Modele przepływu produkcji dla różnych wielkości partii produkcyjnych. 

L7 - Modelowanie i symulacja zużycia energii w systemach produkcyjnych.

L8 - Projektowanie eksperymentów symulacyjnych. 

P1, P2, P3 - Projekt zautomatyzowanego, dyskretnego systemu produkcyjnego z analizą efektywności procesów. 

P4, P5, P6 - Projekt systemu produkcyjnego z udziałem pracowników bezpośrednio produkcyjnych i analizą efektywności wykorzystania zasobów.

P7, P8, P9 - Projekt systemu produkcyjnego z zastosowaniem przenośników taśmowych.

P10, P11, P12 - Projekt systemu produkcyjnego z zastosowaniem wózków samojezdnych AGV. 

P13, P14, P15 - Model systemu produkcyjnego, analiza wąskich gardeł i analiza przepływu produkcji przy użyciu diagramów Snakeya,

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, laboratorium i projekt z wykorzystaniem oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

30% projekt, 30 % ocena z laboratorium i 40% kolokwium z wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Kłos S., The simulation of manufacturing systems with Tecnomatix Plant Simulation, Wydawnictwo UZ, 2017
  2. Ciszak O., Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 6 2007

  3. Ćwikała G., Gołda G., Modelowanie i symulacja jako narzędzie poprawy wydajności produkcji wyrobów wielkogabarytowych, Warszawa, WNT 2005.

  4. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 2006.

  5. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Gliwice, WPŚ 2002.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 11:23)