SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-58_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie zasad sporządzania budżetów w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz nabycie umiejętności analizy danych w nich zawartych oraz poprawnego wykorzystania tych danych w procesach podejmowania decyzji. 

 

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, Controlling produkcji

Zakres tematyczny

Wykłady:

 

 1. Prognozowanie przychodów w ujęciu taktycznym. Metody prognozowania.
 2. Prognozowanie zmian i efektów.
 3. Analiza koszty – wolumen - zysk.
 4. Analiza potrzeb materiałowych, prognozowanie cen materiałów w ujęciu VA/VE (value analysis value engineering).
 5. Metody budżetowania w przedsiębiorstwie. Rodzaje budżetów.
 6. Budżet w ujęciu funkcyjnym – podstawowe dokumenty wspomagające proces budżetowania.
 7. Budżetowanie zasobów ludzkich.
 8. Budżetowanie środków trwałych do realizacji planu produkcji.
 9. Preliminarz inwestycji (inwestycyjny rachunek kosztów) w celu odtworzenia zasobów.
 10. Inwestycyjny rachunek kosztów.
 11. Planowanie i kontrola kosztów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie – zaopatrzenie i magazyn.
 12. Planowanie i kontrola kosztów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie – produkcja i zbyt.
 13. Pomiar kosztów i analiza dla podejmowania decyzji.
 14. Rachunek kosztów standardowych oraz analiza odchyleń .
 15. Zarządzanie kapitałami obcymi w aspekcie realizacji budżetu.

 

 

Projekt:

 

P1 – P2            Założenia do projektowanego budżetu przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wyroby, struktura wyrobu, wolumen.

P3 – P4            Planowanie potrzeb materiałowych w ujęciu ilościowym i kosztowym w zakładanym horyzoncie czasu.

P5 – P6            Planowanie zasobów produkcyjnych w ujęciu technologicznym (na podstawie założonej bazy TPP i wariantowością marszrut technologicznych).

P7 – P8            Preliminowanie inwestycji w celu odtworzenie (zakupu nowych) zasobów.

P9 – P10          Planowanie zasobów ludzkich w ujęciu wynagrodzeń bezpośrednich i pośrednich dostosowanych do norm czasowych na podstawie bazy TPP.

P11 – P12         Analiza granicznego punku rentowności, marży pokrycia, wyboru optymalnej produkcji ze względu na koszty produkcji.

P13 – P14         Analiza przepływów pieniężnych, planowanie środków finansowych własnych i obcych, bilansowanie zapotrzebowania na środki finansowe.

P15                  Opracowanie budżetu realizacji przyjętego planu produkcji.

 

Metody kształcenia

Projekt w formie zadań projektowych realizowanych przez studentów w grupach (zespołach) oraz indywidualnie. Analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na zajęciach na bieżąco monitorowane są i oceniane postępy studentów w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez systematyczną ocenę zadań projektowych wykonywanych indywidualnie i w grupach oraz dyskusje i analizy przypadków. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie określonej liczby punktów. 

Literatura podstawowa

Szczęsny Wiesław, Śliwa Jan, Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie, Beck, Warszawa, 2010.

Foremna-Pilarska M., Budżetowanie i controlling w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007.

Nowak E., Nita B., Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie, Oficyna Wolters & Kluwer, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa: według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015.

Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 10:51)