SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki internetowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki internetowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-59_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projektowania i implementacji serwisów WWW, a także zapoznanie uczestników zajęć
z technologiami budowy aplikacji internetowych oraz możliwości wykorzystania ich w logistyce

Wymagania wstępne

Technologie informacyjne, elementy architektur systemów komputerowych i sieciowych

Zakres tematyczny

Architektura usług WWW. Technologie służące implementacji tych usług. Omawiana jest technologia Web Serwisów z wykorzystaniem protokołów SOAP, pośredników (Proxy), języka WSDL, serwisów UDDI. Podstawy XML, Technologie prezentacji danych w sieci Internet (HTML, CSS, XML, XSL, VRML, WML, JavaScript), Technologie budowy aplikacji pracujących po stronie serwera WWW, przykłady innych rozwiązań rynkowych (Oracle PL/SQL Cartridge, PL/SQL Server Pages),   a także technologie bezprzewodowego dostępu do Internetu (LTE, WiMAX itd.) oraz możliwości wykorzystania ich w logistyce.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, projekt własny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie oceniona strona www oraz prezentacja

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 20:35)