SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektrotechnika i elektronika I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektrotechnika i elektronika I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-02_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
  • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami elektrotechniki i elektroniki potrzebnymi inżynierowi mechanikowi. 

Wymagania wstępne

Fizyka.

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawowe pojęcia elektrotechniki – ładunek, prąd, napięcie elektryczne, rezystancja konduktancja, moc i praca prądu elektrycznego.
Podstawowe prawa i własności obwodów prądu stałego: prawo Ohma, Kirchhoffa, szeregowe i równoległe łączenie rezystancji, analiza stałprądowych obwodów rozgałęzionych. 
    3   1,8
W2  Źródła energii elektrycznej: źródła napięcia-ogniwa i akumulatory, źródła prądu,
charakterystyki prądowo-napięciowe. Liniowe obwody rozgałęzione – metody   obliczania. Energia, moc, prawo Joule'a.
    2   1,2
W3 Pole elektryczne i kondensatory: wielkości charakteryzujące pole, prawo Coulomba, zjawisko indukcji elektrostatycznej, kondensator, łączenie kondensatorów.     2   1,2
W4 Pole magnetyczne: wielkości pola, prawa obwodów magnetycznych. Indukcja
elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna. Przenikalność magnetyczna, właściwości magnetyczne ciał
    2   1,2
W5 Obwody prądu przemiennego: klasyfikacja przebiegów zmiennych, wartość średnia, skuteczna, elementy R, L, C w obwodzie prądu przemiennego, moc, współczynnik mocy.      2   1,2
W6 Metrologia elektryczna: elektryczne przyrządy pomiarowe, metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.     2   1,2
W7 Kolokwium zaliczeniowe      2   1,2
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Podstawowe prawa i własności obwodów prądu stałego: prawo Ohma, Kirchhoffa, szeregowe i równoległe łączenie rezystancji, analiza stałprądowych obwodów rozgałęzionych.      3   1,8
L2 Zapoznanie się z miernikami oraz zasadami pomiarów w obwodach elektrycznych   – pomiary napięć i prądów stałych i przemiennych.     2   1,2
L3 Sprawdzenie prawa Ohma, wyznaczenie rezystancji metodą techniczną.     2   1,2
L4 Źródła energii elektrycznej. Badanie akumulatora.     2   1,2
L5 Badanie obwodów prądu zmiennego. Pomiar mocy w obwodach elektrycznych przy
wymuszeniu sinusoidalnym.
    2   1,2
L6 Badanie zjawiska rezonansu w obwodach z elementami RLC.     2   1,2
L7  Zaliczenie     2   1,2
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

 

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (terminowe złożenie sprawozdań, uzyskanie z nich oraz przeprowadzonych sprawdzianów ocen pozytywnych) oraz pozytywna ocena z kolokwium.

Literatura podstawowa

  1. Paca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 2004.

  2. J. Parchański, Miernictwo elektryczne i elektroniczne, WSiP , Warszawa  2004.

  3. R. Kurdziel, Podstawy elektrotechniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975.
  4. F. Przeździecki, Elektrotechnika i elektronika, PWN, Warszawa 1974.

  5. Doległo Marian, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2016.

       6. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki, Biblioteka Główna WAT, W-wa 2000.

       7. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki I, Opracowanie pod red. T. Janowskiego, Politechnika Lubelska, Lublin 1994

Literatura uzupełniająca

 

  1. Filipowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT, Warszawa, 1995

  2. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa  1996.

  3. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, PWN, Warszawa 1994.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)