SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria wytwarzania II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria wytwarzania II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konstrukcjami i zasadami działania konwencjonalnych obrabiarek, konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi metodami obróbki ubytkowej części maszyn, metodami montażu maszyn i ogólnymi zagadnieniami opracowania procesów technologicznych obróbki do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania – obróbka bezubytkowa

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Składowe układu OUPN. Podstawowe pojęcia i parametry procesu skrawania     2   1,2
W2 Materiały stosowane na ostrza skrawające. Powuerzchni i krawędzi ostrza skrawającego     2   1,2
W3 Układy odniesienia. Kąty ostrza skrawającego     2   1,2
W4 Rodzaje i możliwości noże tokarskich. Płytki wymienne i oprawki dla noże tokarskich     2   1,2
W5 Rodzaje i możliwości tokarek. Oprzyrządowanie tokarskie     2   1,2
W6 Rodzaje i możliwości narzędzi do obróbki otworów. Rodzaje wierteł i ich możliwości     2   1,2
W7 Konstrukcia wiertła krętego. Kąnty wiertła krętego. Konstrukcje i kąty rozwiertaków-wykańczaków     2   1,2
W8 Rodzaje i możliwości wiertarek. Oprzyrządowanie wiertarskie.     2   1,2
W9 Rodzaje i możliwości frezów. Rodzaje frezowania     2   1,2
W10 Rodzaje i możliwości frezarek. Oprzyrządowanie frezarskie     2   1,2
W11 Wytaczanie (obrabiarki i narzędzia). Porzeciąganie i przepychanie.     2   1,2
W12 Nacinanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych     2   1,2
W13 Technologiczne metody nacinania uzębień walcowych i stożkowych     2   1,2
W14 Narzędzia ścierne. Charakterystyka narzędzi ściernych. Metody i parametry szlifowania     2   1,2
W15 Technologie i organizacja montażu     2   1,2
    Suma:   30   18
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Obróbka toczeniem powierzchni obrotowych zewnętrznych.     2   1,2
L2 Obróbka toczeniem powierzchni obrotowych wewnętrznych.     2   1,2
L3 Obróbka toczeniem powierzchni obrotowych kształtowych.     2   1,2
L4 Obróbka frezowaniem powierzchni płaskich i kształtowych.     2   1,2
L5 Obróbka frezowaniem powierzchni śrubowych.     2   1,2
L6 Frezowanie rowka śrubowego     2   1,2
L7 Technologie obróbki otworów.      2   1,2
L8 Dłutowanie.      2   1,2
L9 Nacinanie zębów kół zębatych na frezarce obwiedniowej.      2   1,2
L10 Nacinanie zębów kół zębatych na dłutownicy Fellowsa.      2   1,2
L11 Obróbka szlifowaniem powierzchni obrotowych zewnętrznych.     2   1,2
L12 Obróbka szlifowaniem powierzchni płaskich.     2   1,2
L13 Obróbka elementów na tokarkach CNC.     2   1,2
L14 Obróbka elementów na frezarkach CNC.     2   1,2
L15 Rodzaje i użytkowanie narzędzi ręcznych.     2   1,2
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 5-ci pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania: obróbka ubytkowa/ red. A. Laber.- Zielona Góra Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008;

2. Filipowski R., Marciniak M. Techniki, obróbki-mechanicznej i erozyjnej. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2000;
3. Praca zbiorowa. Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna. Pod red. L. Dąbrowskiego i in. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1997.

Literatura uzupełniająca

1. Praca zbiorowa. Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Pod red. J.Erbla. T. II. Obróbka skrawaniem. Montaż. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001;
2. Laboratorium technik wytwarzania. Obróbka skrawaniem i obrabiarki/ red. Z. Wójcik. Warszawa Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 1980.

Uwagi

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych  dobiera się z powyższej listy.


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)