SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy Konstrukcji Maszyn I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-24_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z szeroko pojętą problematyką
współczesnego projektowania w inżynierii mechanicznej, a zwłaszcza: metodologią
projektowania, aspektami wytrzymałości elementów maszyn, funkcjonalności, itp. w projektowaniu,
projektowaniem połączeń rozłącznych i nierozłącznych, elementami obrotowymi, łożyskowaniem,
elementami układów napędowych, przekładniami mechanicznymi, podstawami projektowania z wykorzystaniem komputerów,
wykorzystaniem systemów eksperckich w projektowaniu, modelowaniem i optymalizacją w projektowaniu.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Nauka o materiałach I/II, Mechanika techniczna I/II, Wytrzymałość materiałów I, Inżynieria wytwarzania I/II, Komputerowe wspomaganie projektowania CAD,

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Zasady konstruowania maszyn, materiały stosowane w budowie maszyn, proces projektowy i konstruowanie, pasowania i tolerancje     2   1,2
W2 Podstawowe warunki wytrzymałościowe stosowane przy obliczaniu elementów maszyn     2   1,2
W3 Wytrzymałość zmęczeniowa i podstawy obliczeń zmęczeniowych     2   1,2
W4 Połączenia nierozłączne: nitowane, spawane, zgrzewane, klejone, etc.     2   1,2
W5 Połączenia rozłączne: gwintowe, nomenklatura (rodzaje gwintów i połączeń), śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kotwy     2   1,2
W6 Połączenia rozłączne: sworzniowe, kołkowe, wpustowe, wielowypustowe, etc     2   1,2
W7 Wały i osie. Rodzaje, obciążenia, projektowanie, drgania wałów i rezonans     2   1,2
W8 Łożyska i sposoby łożyskowania: toczne i ślizgowe     2   1,2
W9 Sprzęgła i hamulce     2   1,2
W10 Przekładnie zębate     2   1,2
W11 Przekładnie cięgnowe i cierne     2   1,2
W12 Sprężyny i podstawy układów napędowych     2   1,2
W13 Systemy CAD i systemy eksperckie w projektowaniu     2   1,2
W14 Modelowanie i symulacja w projektowaniu     2   1,2
W15 Optymalizacja inżynierska     2   1,2
    Suma:   30   18
             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Zajęcia organizacyjne i wydanie projektu nr1: Projekt ramy spawanej lub nitowanej     2   1,2
P2 Statyka układu: obliczenia reakcji i sił wewnętrznych     2   1,2
P3 Obliczenia sprawdzające modelu kratownicy met. Rittera     2   1,2
P4 Dobór profili hutniczych     2   1,2
P5 Obliczenia połączeń prętów     2   1,2
P6 Obliczenia węzłów podpór i miejsc przyłożenia obciążeń     2   1,2
P7 Opracowanie dokumentacji technicznej ramy-zaliczenie projektu nr 1     2   1,2
P8 Zaliczenie projektu nr 1 i wydanie  projektu nr 2: Projekt mechanizmu śrubowego     2   1,2
P9 Dobór średnicy gwintu i sprawdzenie warunku samohamowności połączenia śruba-nakrętka     2   1,2
P10 Sprawdzenie śruby na wyboczenie oraz momentu tarcia     2   1,2
P11 Ustalenie wymiarów nakrętki     2   1,2
P12 Ustalenie wymiarów korony lub innych elementów mechanizmu     2   1,2
P13 Sprawdzenie wytrzymałości śruby i sprawności mechanizmu, wymiary korpusu     2   1,2
P14 Opracowanie dokumentacji technicznej mechanizmu śrubowego     2   1,2
P15 Zaliczenie projektu nr 2 i zaliczenie przedmiotu     2   1,2
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Wykorzystanie środków audiowizualnych. Praca z książkami, normami, katalogami i bazami
danych. Indywidualna dyskusja student-prowadzący nad realizowanym projektem. Koniec
semestru: obrona projektów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny lub w formie testu.

Projekt: zaliczenie każdego projektu: z oceną, liczona jest średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych: za samodzielnie
zrealizowany projekt nr 1 i 2 - dokumentacja i obliczenia, obrona/dyskusja przy zaliczeniu
projektu, realizacja projektu w semestrze.

Ocena z dwóch projektów: średnia arytmetyczna 2 ocen.

Literatura podstawowa

  1. Pr. zbiorowa pod red. M. Dietrycha, Podstawy Konstrukcji Maszyn, T. 1,2,3, Warszawa, WNT, (lub wersja starsza T. 1-4)
  2. Osiński Z., Bajon W., Szucki T., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, 1986.
  3. Seria monografii z PKM: Podstawy konstrukcji maszyn (ponad 20 monografii), PWN.

Literatura uzupełniająca

  1. Kurmaz L.W., Kurmaz O.L., Projektowanie węzłów i części maszyn, Politechnika Świętokrzyska, Kielece,
  2. Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, 2007.
  3. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń, wyd.1, WNT,
  4. Potrykus J., Poradnik Mechanika, Wyd. Rea, 2014.
  5. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:38)