SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki automatyzacji I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki automatyzacji I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-25_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i narzędziami automatyzacji procesów wytwórczych. Poznanie podstawowych środków technicznych stosowanych w automatyzacji. Zapoznanie studentów z narzędziami i metodami sterowania pracą układów zautomatyzowanych. Zapoznanie studentów z różnymi aspektami wprowadzania automatyzacji, również pozatechnicznymi.

Wymagania wstępne

Automatyka i robotyka, Elektrotechnika i elektronika, umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi.

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Istota automatyzacji, definicje: automatyka, automatyzacja, regulacja, sterowanie. Proces produkcyjny, automatyzacja procesów produkcyjnych.     2   1
W2  Stopień automatyzacji, obszary automatyzacji w systemach wytwarzania. Metody automatyzacji, celowość oraz ograniczenia w automatyzacji. Komputeryzacja w systemach wytwarzania.     2   2
W3 Pneumatyczne środki automatyzacji. Elementy systemu pneumatyki, zasilanie pneumatyczne, siłowniki, zawory sterujące, elementy logiczne, osprzęt pneumatyczny.     2   1
W4 Hydrauliczne środki automatyzacji. Elementy systemu hydraulicznego, zasilanie hydrauliczne, filtry, siłowniki, zawory, osprzęt hydrauliczny.     2   1
W5 Metody budowy hydraulicznych i pneumatycznych układów sterujących, Zapis schematów hydraulicznych i pneumatycznych.     2   1
W6 Podstawy robotyki i robotyzacji. Przegląd konstrukcji i zastosowań robotów, roboty przemysłowe, roboty mobilne. Stopnie swobody robota, przestrzeń robocza robota, komunikacja robotów z otoczeniem, czujniki, efektory, napędy, sterowanie.     2   1
W7 Sterowanie numeryczne. Sterowniki programowalne PLC. Podstawy budowy, fazy cyklu sterownika, główne obszary zastosowań. Podstawy komunikacji w systemach sterowników     2   1
W8 Kolokwium zaliczeniowe     1   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Podstawowe metody realizacji automatycznego cyklu pracy siłownika.     2   1
L2 Realizacja funkcji logicznych: OR, AND, NOT z użyciem podstawowych elementów pneumatyki.     1   1
L3 Sterowanie zautomatyzowaną pracą siłowników pneumatycznych/hydraulicznych – układy kombinacyjne.     4   2
L4 Sterowanie zautomatyzowaną pracą siłowników pneumatycznych/hydraulicznych – układy sekwencyjne.     2   1
L5 Programowanie sterownika PLC metodą FBD (Function Block Diagram) - diagram bloków funkcyjnych.     2   1
L6 Programowanie sterownika PLC - program dla zadanego procesu technologicznego - symulacja działania.     4   3
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady  konwencjonalne  oraz    z  wykorzystaniem  technik  multimedialnych.  Praca  z  literaturą  fachową  – czasopisma.  
Praca  indywidualna  i  zespołowa  w  trakcie  realizacji  ćwiczeń  laboratoryjnych.  Prezentacja  rozwiązań,  dyskusja 
nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: 
Ocena  z  wykładu    jest  określana  na  podstawie  oceny  z  końcowego kolokwium. 
Na studiach niestacjonarnych możliwa jest dodatkowo realizacja pracy kontrolnej, wówczas ocena jest ustalana  na podstawie średniej ważonej oceny z  końcowego kolokwium (waga=0.6) oraz oceny za semestralną pracę kontrolną (waga=0.4). 

Laboratorium:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań/raportów/programów/układów sterowania będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń. 

Ocena końcowa:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć. 

Literatura podstawowa

 1. Chorowski B., Werszko M. Mechaniczne Urządzenia Automatyki Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990 i nowsze 
 2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa 2004 
 3. Mikulczyński, Tadeusz.: Automatyzacja procesów produkcyjnych, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. 
 4. Korpysz K., Obstawski P., Sałat R., Wstęp do programowania sterowników PLC
 5. Kost G., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - eBook, PWE 2018
 6.  Mikulczyński T., Więcławek R., Samsonowicz Z., Automatyzacja procesów produkcyjnych, Pwn 2019.
 7. Szydelski Z.: Pojazdy samochodowe. Napęd i sterowanie hydrauliczne. WKiŁ Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Pomiary, Automatyka, Robotyka – miesięcznik. 
 2. http://www.automatyka.pl 
 3. http://automatykab2b.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)