SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-26_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Falicki
 • dr inż. Paweł Jurczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem cech strukturalnych na własności ruchowe mechanizmów oraz analizą wpływu geometrii i położenia na parametry kinematyczne różnorodnych mechanizmów.

Wymagania wstępne

Rachunek wektorowy. Podstawowe wielkości fizyczne. 

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawowe pojęcia związane z analizą układów kinematycznych. Struktura i klasyfikacja mechanizmów.      2   1,2
W2 Kinematyka. Podstawowe parametry mechanizmów: położenie członów, trajektorie punktów, prędkości i przyspieszenia kątowe i liniowe.     2   1,2
W3 Podstawowe metody do określania parametrów mechanizmów: graficzna, analityczna, numeryczna.     2   1,2
W4 Analiza i przegląd wybranych  mechanizmów dźwigniowych.     3   1,8
W5 Analiza i przegląd wybranych  mechanizmów z parami wyższymi.     3   1,8
W6 Wybrane zagadnienia dynamiki mechanizmów i maszyn.     2   1,2
W7 Kolokwium.     1   0,6
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Identyfikacja struktury i parametrów mechanizmów.     2   1,2
L2 Analiza ruchu mechanizmu krzywkowego.     2   1,2
L3 Analiza kinematyczna przekładni pasowej z hamulcem klockowym.     2   1,2
L4 Analiza kinematyczna przekładni zębatej walcowej o zębach prostych.     2   1,2
L5 Analiza kinematyczna mechanizmu różnicowego.     2   1,2
L6 Symulacje komputerowe wybranych mechanizmów.     2   1,2
L7 Termin odróbczy.     2   1,2
L8 Zaliczenie.     1   0,6
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Paca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Felis J., Jaworowski., Cieślik J.,Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 1. Analiza Mechanizmów. AGH,Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
 2. Felis J., Jaworowski H., Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 2. Przykłady i zadania. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Daktyczne, Kraków 2011.
 3. Miller S., Teoria maszyn i mechanizmów. Analiza układów kinematycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1996.
 4. Rozumek D., Podstawy teorii maszyn i mechanizmów z przykładami zadań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2012.
 5. Gronowicz A., Miller S., Twaróg W., Teoria mechanizmów i maszyn. Zestaw problemów analizy i projektowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
 6. Frąckowiak Ł., Ćwiczenia laboratoryjne z teorii mechanizmów i maszyn, Wydawnictwo WSI. Zielona Góra, 1995.
 7. Siemieniako F., Teoria maszyn i mechanizmów z zadaniami, Politechnika Białostocka, Białystok, 1999.
   

Literatura uzupełniająca

1. Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K., Teoria mechanizmów i manipulatorów, WNT, Warszawa 2002,

2. Olędzki A., Podstawy teorii maszyn i mechanizmów, WNT, Warszawa 1987,

3. Morecki A., Oderfeld J., Teoria maszyn i mechanizmów, PWN, Warszawa 1987,

4. Wawrzecki J., Teoria maszyn i mechanizmów: wstęp do teorii mechanizmów przestrzennych, Politechnika Łódzka, Łódź, 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Falicki (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 15:27)