SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eksploatacja maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eksploatacja maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-27_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami eksploatacji maszyn tj użytkowania i odnawiania oraz ze zjawiskami zachodzącymi w procesach technologicznych wykonania elementów maszyn i w procesach eksploatacji.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, Teoria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie. Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń w ujęciu systemowym.     2   1
W2 Klasyfikacja maszyn. Fazy istnienia obiektu technicznego. Rodzaje działań w procesie eksploatacji.     2   1
W3 Zjawisko tarcia, procesy zużywania i smarowanie elementów maszyn.     4   3
W4 Użytkowanie i obsługiwanie obiektów technicznych.     2   1
W5 Niezawodność systemów technicznych.     2   1
W6 Wybrane zagadnienia diagnostyki technicznej.     2   1
W7 Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń.     1   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Dobór materiałów konstrukcyjnych na węzły tarcia.     6   4
L2 Badania własności smarnych olejów i smarów.     5   3
L3 Modyfikowanie własności smarnych wybranych środków smarowych.     5   3
L4 Badania właściwości tribologicznych wybranych skojarzeń trących.     4   3
L5 Modyfikowanie warunków pracy węzłów tarcia.     4   3
L6 Pomiary głośności pracy węzłów tarcia.     2   1
L7 Rozkład ciśnienia hydrodynamicznego w łożyskach ślizgowych.     4   1
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych
odpowiedzi na pytania zaliczeniowe dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanych
sprawozdań.

Literatura podstawowa

1. Laber. S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo: Biblioteka Problemów Eksploatacji Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011;
2. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001;
3. Legutko S.: Podstawy eksploatacji Maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999;
4. Lawrowski Z.: Tribologia – tarcie, zużycie i smarowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008;

Literatura uzupełniająca

1. Blicharski M.: Inżynieria powierzchni. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2016;
2. Badania własności eksploatacyjnych i smarnych uszlachetniacza oleju Motor Life. Uniwersytet Zielonogórski 2004.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)