SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia w inżynierii mechanicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia w inżynierii mechanicznej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-28_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o człowieku w środowisku pracy, Zapoznanie z etapami procesu pracy, przekazie wiadomości na temat obciążenia fizycznego i psychicznego człowieka pracą oraz podstawowych informacji o materialnym środowisku pracy człowieka.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Ergonomia - układ człowiek - obiekt techniczny     1   1
W2 Charakterystyka i etapy procesu pracy     1   1
W3 Czynniki materialnego środowiska pracy     1   1
W4 Czynnik ludzki w procesie pracy     2   1
W5 Rzeczowe elementy środiwska pracy     2   1
W6 Charakterystyka zmęczenia fizycznego i psychicznego     2   1
W7 Atlas miar człowieka - zasady projektowania na podstawie danych antropometrycznych     2   1
W8 Wiek pracownika a warunki środowiska pracy     2   1
W9 Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna - profilaktyka chorób zawodowych     2   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie oceny z końcowego kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Wykowska M.: Ergonomia. Wyd. AGH Kraków 1994

2. Butlewski M., Tytyk E., Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy – podręcznik, Wydawnictwo: Politechniki Poznańskiej 2011

3. Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998

Literatura uzupełniająca

1. Pacholski red.: Ergonomia. Wyd. Politechnika Poznańska

2. Jabłoński J. (red.), Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania wyrobów. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2007

3. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Izabela Gabryelewicz (ostatnia modyfikacja: 02-05-2021 14:08)