SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich CAE - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich CAE
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-40_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami programu AutoCAD Mechanical, w szczególności dotyczy to nauki efektywnego wykorzystania podstawowych narzędzi wspomagających proces projektowania mechanicznego, w tym narzędzia obliczeniowe, biblioteki części, obliczenia sprawdzające dla wybranych części maszyn oraz zespołów .

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Komputerowe wspomaganie projektowania CAD, Podstawy konstrukcji maszyn 1 i 2. Wytrzymałość materiałów 1 i 2, Mechanika techniczna 1 i 2.

Zakres tematyczny

Projektowanie części maszyn i podzespołów z wykorzystaniem programu AutoCAD Mechanical. Podstawowe informacje o systemie. Polecenia usprawniające prace projektowe. Super polecenia. Grupy warstw. Linie konstrukcyjne. Biblioteki standardowych części i elementów. Generator wałków, przekładni łańcuchowych i pasowych. Zestawienia komponentów. Generator i analiza kinematyczna krzywek. Zastosowanie programu AutoCAD Mechanical w obliczeniach inżynierskich: wałków, połączeń śrubowych, sprężyn, belek, łożysk, profili otwartych i zamkniętych. Obliczenia odkształceń, przemieszczeń oraz naprężeń w elementach maszyn metodą elementów skończonych (MES) w płaskim stanie naprężeń lub odkształceń na przykładzie modeli 2D. Biblioteki części WWW.

Metody kształcenia

Zajęcia realizowane w laboratorium komputerowym. W trakcie zajęć prowadzący omawia poszczególne zagadnienia z wykorzystaniem wideoprojektora, natomiast student realizuje samodzielnie ćwiczenia w celu lepszego zrozumienia oraz utrwalenia poszczególnych zagadnień.
W ramach danego przedmiotu przewiduje się również indywidualną pracę studenta w domu (z wykorzystaniem wersji studenckiej programu AutoCAD Mechanical) lub laboratorium komputerowym (poza godzinami zajęć dydaktycznych), w celu utrwalenia materiału oraz przygotowania sprawozdań
z poszczególnych zajęć.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w trakcie semestru. Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń odbywa się na podstawie przygotowanych przez studenta sprawozdań (w wersji elektronicznej bezpośrednio w programie lub w wersji papierowej – w zależności od ćwiczenia). Na ocenę szczególny wpływ ma poprawne wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Stasiak F., Projektujemy w AutoCAD Mechanical 2014, ExpertBooks 2013.
  2. M. Malinowski, M. Sąsiadek, Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD/CAE AutoCAD 2000 Power Pack, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt oraz wersja elektroniczna).
  3. Opracowania własne – ćwiczenia przewidziane do realizacji.

Literatura uzupełniająca

  1. Bobkowski G., Biały W., AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych, WNT, Warszawa, 2004.
  2. E. Chlebus, Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)