SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyzacja procesów produkcyjnych i montażu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyzacja procesów produkcyjnych i montażu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-47_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu z metodami wspomaganego komputerowo projektowania procesów obróbki i montażu oraz metodami zautomatyzowanego wytwarzania maszyn i urządzeń. Nabycie umiejętności modelowania i praktycznej realizacji zautomatyzowanych układów z wykorzystaniem elementów automatyki przemysłowej. 

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu matematyki, Podstawy automatyki, Napędy i sterowanie

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Pojęcia dotyczące zautomatyzowanych elastycznych środków produkcji. Budowa i działanie elastycznych systemów produkcyjnych.     1   0,6
W2 Techniczne i organizacyjne aspekty wdrażania elastycznych systemów produkcyjnych.     1   0,6
W3 Ekonomiczne aspekty stosowania elastycznych systemów produkcyjnych. Konsekwencje zastosowania elastycznych systemów produkcyjnych.     2   1,2
W4 Ocena tendencji rozwoju zastosowania elastycznych systemów produkcyjnych.     2   1,2
W5 Elementy konfiguracji elastycznych systemów obróbkowych.     2   1,2
W6 Podsystem obróbkowy (maszynowy). Podsystem przepływu materiałów.      2   1,2
W7 Podsystem transportu. Podsystem składowania. Podsystem manipulowania.     2   1,2
W8 System obróbkowy. System przepływu informacji.     2   1,2
W9 Standaryzacja i modułowość w budowie systemów dla realizacji procesów produkcyjnych.     1   0,6
    Suma:   15   9

Treść laboratoryjna

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia wprowadzające. Zasady BHP. Czytanie symboli graficznych elementów pneumatycznych.      2   1,2
L2 Zasady rysowania schematów pneumatycznych układów sterowania. Analiza schematów układów pneumatycznych.     2   1,2
L3 Podstawowe pneumatyczne układy sterowania ręcznego. Układy sterowania umożliwiające zmianę parametrów ruchu tłoka.     3   1,8
L4 Realizacja pneumatycznych układów sterowania z zaworami realizującymi określone funkcje logiczne     2   1,2
L5 Realizacja pneumatycznych układów sterowania sekwencyjnego. Realizacja pneumatycznych układów sterowania z licznikiem zdarzeń.     2   1,2
L6 Realizacja pneumatycznych układów sterowania z przekaźnikami czasowymi.      2   1,2
L7 Modelowanie logicznych układów sterowania środowisku Matlab     2   1,2
    Suma:   15   9

Część projektowa

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 obejmuje tematy wypływające bezpośrednio z potrzeb jakie zgłasza zakład produkcyjny z który stale współpracuje Wydział Mechaniczny tj. ALU Cast - Lumel. NP. projekt automatyzacji oczyszczania odlewów aluminiowych - 10  różnych elementów.     30   18
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami. Laboratoria z wykorzystaniem technik multimedialnych, stanowisk laboratoryjnych Festo Didactic
metody: problemowe, analiza przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla wykładu (0.6), dla laboratorium (0.4).  

Literatura podstawowa

  1. Makarow A.: Systemowe zasady tworzenia zautomatyzowanej produkcji. Seria „Robotyka i elastycznie zautomatyzowana produkcja”, t. 1, WNT, Warszawa 1990,
  2. T. Puff, W. Sołtys, Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, Wydawnictwo WNT, Warszawa1980,
  3. E. Richter, W. Schilling, M. Weise, Montaż w budowie maszyn, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1980,
  4. Łunarski J. Szabajkowicz W.: Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn. Podstawy teoretyczne, wyposażenie, perspektywy. WNT, Warszawa 1993,

Literatura uzupełniająca

  1. Kowalowski H.: Automatyzacja dyskretnych procesów przemysłowych. WNT, Warszawa 1981.
  2. Szenajch W. Napęd i sterownie pneumatyczne, Wyd. WNT, 2005r.  

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)