SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy sterowania maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy sterowania maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi układów sterowania: obiekty sterowania i ich podział, stabilności układów, identyfikacja obiektów, projektowania i badania układów sterowania. Przekazanie wiedzy na temat formułowania oraz rozwiązywania problemów sterowania obiektów dynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna i rachunek prawdopodobieństwa, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi: Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Układy sterowania i regulacji oraz ich klasyfikacja. Ciągłe układy liniowe (sterowalność i obserwowalność).     2   1,2
W2 Wybór zmiennych stanu dla układu (obiektu sterowania). Podstawowe człony dynamiczne (człony inercyjne i bezinercyjne, całkujące, różniczkujące, proporcjonalne, oscylacyjne i opóźniające).     2   1,2
W3 Stabilność układów liniowych. Jakość i wrażliwość układów sterowania. Obserwatory układów liniowych.     2   1,2
W4 Dyskretne układy liniowe. Sterowalność, obserwowalność i stabilność dyskretnych układów liniowych.     2   1,2
W5 Niestacjonarne układy liniowe ciągłe i dyskretne, układy nieliniowe.      2   1,2
W6 Podstawowe rodzaje członów i układów nieliniowych. Sterowalność obserwowalność układów nieliniowych     2   1
W7 Procesy stochastyczne w układach sterowania. Sterowanie optymalne     2   1
W8 Kolokwium zaliczeniowe     1   1
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 MATLAB/ SCILAB -‘narzędzia do modelowania, symulacji i analizy układów dynamicznych     2   1,2
L2 Wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych podstawowych obiektów regulacji     4   2,4
L3 Badanie właściwości eksploatacyjnych układów regulacji     2   1,2
L4 Badanie statycznych i astatycznych układów regulacji     2   1,2
L5 Regulatory liniowe – analiza charakterystyk czasowych     4   2,4
L6 Dobór nastaw regulatorów PID     4   2,4
L7 Charakterystyki i analiza wybranych obiektów i układów regulacji     4   2,4
L8 Badanie stabilności układów regulacji     4   2,4
L9 Wyznaczanie charakterystyk statycznych członów nieliniowych     2   1,2
L10 Analiza wybranych układów nieliniowych     2   1,2
    Suma:   30   18


 

Metody kształcenia

W-Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych.

L-Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W-Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

L-Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1.  T. Kaczorek, Teoria sterowania i systemów, WNT, Warszawa, 1999,
 2.  T. Kaczorek i inni, Podstawy teorii sterowania, WNT, Warszawa 2005,
 3.  Jędrzykiewicz Z.: Teoria sterowania układów jednowymiarowych. Wydawnictwa AGH. Kraków 2007,
 4.  H. Górecki, Algorytmy i programy sterowania, WNT, Warszawa, 1980,
 5.  Z. Budnicki, Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002,
 6.  Włodzimierz Kwiatkowski, Podstawy teorii sterowania. Wybrane zagadnienia. BEL 2007,
 7. Siwiński J., Układy przełączające w automatyce, WNT, Warszawa, 1980,
 8. Szejach W., Automatyka, elementy i układy przełączające, Wydawnictwo Politechniki
  Warszawskiej, Warszawa, 1981,
 9. Parszewski Z., Roszkowski M., Podstawy automatyki dla mechaników, PWN, Warszawa, 1976,
 10.  K. Ogata, Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania, WNT, Warszawa 1974r.
 11.  Chorowski B., Werszko M., Mechaniczne Urządzenia Automatyki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975 i nowsze.

Literatura uzupełniająca

 1. Amborski K., Marusak A., "Teoria sterowania w ćwiczeniach". PWN, Warszaw 1978.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 10:28)