SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zautomatyzowany transport technologiczny i magazynowanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zautomatyzowany transport technologiczny i magazynowanie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-60_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką z zakresu transportu wewnętrznego i magazynowania,  ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji tych procesów. Omówienie problematyki opakowań oraz jednostek ładunkowych jako elementów umożliwiających automatyzację. Zapoznanie studentów  z urządzeniami umożliwiającymi automatyzację transportu wewnętrznego i magazynowania – omówienie zasad doboru urządzeń oraz wybranych aspektów ich działania.

Wymagania wstępne

 Informatyka w zastosowaniach inżynierskich,  Automatyka i Robotyka

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Istota logistyki, definicje, geneza, istota zarządzania logistycznego, podejście systemowe i procesowe w logistyce.     4   2
W2 Charakterystyka i zadania transportu technologicznego. Strategiczne znaczenie transportu wewnętrznego.     4   2
W3 Opakowania. Jednostki ładunkowe. Systemy wymiarowe opakowań i jednostek ładunkowych.     2   2
W4 Charakterystyka maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie technologicznym - maszyny zautomatyzowane.     6   2
W5 Zastosowanie automatycznych wózków transportowych (robokarów) w transporcie magazynowym.     2   2
W6 Współdziałanie urządzeń w procesach transportowych.     2   2
W7 Infrastruktura magazynowa, magazyny zautomatyzowane.      4   2
W8 Automatyzacja procesów transportowych i magazynowych.     4   2
W9 Urządzenia współpracujące z zautomatyzowanymi magazynami wysokiego składowania.     2   2
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wskaźniki eksploatacyjne, jakościowe i logistyczne w procesach zautomatyzowanej manipulacji jednostek ładunkowych: manipulatory, roboty.     4   2
L2 Określenie objętości przestrzeni roboczej manipulatora pneumatycznego w realizacji funkcji manipulacyjnych.     2   2
L3 Wyznaczanie podstawowych parametrów wybranych urządzeń transportu bliskiego: podnośniki, podajniki, układnice, przenośniki.     4   2
L4 Manipulacja ładunkiem w procesach zautomatyzowanej kompletacji jednostek ładunkowych - funkcje i parametry.     3   2
L5 Wyznaczanie parametrów funkcjonalnych środków składowania ładunków – magazyny.     2   1
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Realizacja zadań projektowych - przykładowa tematyka: projektowanie opakowań i dobór wymiarów jednostek ładunkowych,  Projektowanie urządzeń i systemów transportu bliskiego: podnośniki, podajniki, układnice, przenośniki,  Projektowanie funkcjonalne infrastruktury magazynowej,   Projektowanie układów sterowania urządzeń manipulacyjnych i transportu bliskiego.     15   9
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma.  Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz zadań projektowych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego egzaminu pisemnego (waga 0.6) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej (waga 0.4).

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena z projektu jest określana na podstawie przedłożonego i zaprezentowanego rozwiązania o charakterze projektowym.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną ocen za poszczególne formy zajęć (wagi; W:0.4, L:0.3, P:0.3)

Literatura podstawowa

 1. Marek Fertsch, Piotr Cypli, Logistyka produkcji. Teoria i praktyka ILiM 2010
 2. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C., Logistyka, CIM, Warszawa 1995
 3. Korzeń Zb., Logistyka w transporcie towarów, 1998
 4. Korzeń Zb., „Logistyczne. systemy  transportu bliskiego i magazynowania” ILiM 2003 
 5. Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik Zapasy i magazynowanie, ILiM 2008 

Literatura uzupełniająca

 1. Logistyka– dwumiesięcznik. 
 2. Logistyka a jakość – dwumiesięcznik
 3. Nowoczesny magazyn - dwumiesięcznik
 4. www.logistyka.net.pl
 5. nm.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)