SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-48_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami zwiększenia wydajności pracy na drodze działań konstrukcyjnych, technologicznych organizacyjnych do
wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Pojęcie wydajności pracy.     2   1,2
W2 Czynniki wpływające na wydajność maszyn.     2   1,2
W3 Możliwości skrócenia czasów pracy maszyny i pracy ręcznej.     2   1,2
W4 Wymagania i tendencji rozwoju maszyn produkcyjnych.     2   1,2
W5 Podstawowe zespoły nowoczesnych maszyn produkcyjnych zapewniające zwiększenie wydajności.     2   1,2
W6 Możliwości technologiczne obrabiarek CNC, DNC, ASO itp.     2   1,2
W7 Sterowanie przebiegiem procesów technologicznych obróbki elementów maszyn.     2   1,2
W8 Możliwości intensyfikacji procesów obróbki.     2   1,2
W9 Wysokowydajne konstrukcji narzędzi skrawających i uchwytów.     4   2,4
W10 Nowoczesne technologie obróbki: wibracyjna, z podgrzewaniem, z dużymi prędkościami (HSC) itd.     2   1,2
W11 Zasady modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych w celu zwiększenia wydajności, dokładności, stabilności obróbki.     2   1,2
W12 Mechanizacja i automatyzacja procesów załadowczo-wyładowczych.     2   1,2
W13 Automatyzacja pomiarów powierzchni obrabianych.     4   2,4
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Zastosowanie poradników elektronicznych znanych firm (Sandvik Coromant, Prototyp, Güring, Seko, Wintoms i in.) do wyboru wysokowydajnych narzędzi i parametrów obróbki.     14   8
P2 Projekt specjalistycznych przyrządów obróbkowych zapewniających zwiększenie wydajności obróbki i opracowanie doboru parametrów skrawania w zależności od rodzaju wytwarzanej części.     16   10
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami. Praca zespołowa i indywidualna na komputerach podczas zajęć laboratoryjnych. Burza mózgów przy
rozpatrywaniu wybranych zagadnień na wykładach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia egzaminu z części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu. Wpisuje się ocenę średnią.

Projekt – warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.

Literatura podstawowa

  1. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000;
  2. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000;
  3. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2006;
  4. Przybylski L. Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami. Politechnika Krakowska, Kraków, 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa, WNT, 1998;
  2. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Warszawa, WNT, 2010;
  3.   Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
  4. Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa WNT, 2008;
  5. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)