SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pneumatyczne i hydrauliczne układy sterowania maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pneumatyczne i hydrauliczne układy sterowania maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami stosowania układów pneumatycznych i hydraulicznych w maszynach roboczych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy TBM, podstawy programowania.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Podstawowe cechy płynów hydraulicznych i powietrza. Sprężarki i pompy hydrauliczne. Układy przygotowania powietrza. Siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne. Przetworniki pneumo-hydrauliczne. Zawory sterujące przepływem powietrza i oleju. Zawory rozdzielające. Funkcje logiczne i ich realizacja za pomocą zaworów rozdzielających. Układy elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne. Kolejność projektowania i obliczenia hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania.
Ćwiczenia.
1. Podstawowe składniki układów pneumatycznych i hydraulicznych, ich oznaczenia schematyczne i sposoby dokonywania połączeń.
2. Schematy sterowania bezpośredniego i pośredniego siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania.
3. Realizacja automatycznego ruchu powrotnego siłowników jednostronnego i dwustronnego działania za pomocą zaworów krańcowych przełączanych mechanicznie.
4. Realizacja automatycznego cyklu pracy siłownika za pomocą jednego oraz dwóch przycisków.
5. Zasady modelowania i symulacji układów pneumatycznych z zastosowaniem oprogramowania komputerowego firmy Festo.
6. Realizacja podstawowych funkcji logicznych OR, AND, NOT z użyciem elementów pneumatycznych.
7. Budowa kombinacyjnych układów sterujących na podstawie cyklogramu pracy.
8. Budowa kombinacyjnych układów sterujących na podstawie słownego opisu działania.
9. Odczytywanie cyklogramu zadanego układu pneumatycznego na podstawie zasadniczego schematu.
10. Budowa sekwencyjnych układów sterowania z zastosowanie bloków taktowych.
11. Konstrukcje specjalnych zaworów/bloków pneumatycznych – zawory dławiąco-zwrotne, zawory szybkiego spustu, liczniki, opóźnienie załączenia.
12. Zastosowanie elektromagnetycznych czujników połoŜenia siłownika w układach sterowania.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i zespołowa praca podczas ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Hydraulika i pneumatyka: podstawy, ćwiczenia, laboratorium/ red. Ryszard Dindorf. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003;
2. Osiecki A. Hydrostatyczny napęd maszyn. Warszawa WNT, 1998;
3. Stryczek S. Napęd hydrostatyczny. Wyd. 4 dodruk. Warszawa WNT, 2003;
4. Szenajch W. Napęd i sterowanie pneumatyczne. Wyd. 3 zm. dodr. Warszawa WNT, 2003;
5. Tomasiak E. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Gliwice Politechnika Śląska, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Szydelski Z., Olechowicz J. Elementy napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego. Warszawa PWN, 1986;
2. Garbacik A., Szewczyk K. Napęd i sterowanie hydrauliczne: podstawy projektowania układów. Kraków Politechnika Krakowska, 1988.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 11:24)