SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy obróbki powierzchniowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy obróbki powierzchniowej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konwencjonalnymi i nowoczesnymi procesami obróbki powierzchniowej do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Nauka materiałach, Podstawy TBM, Chemia.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Pojęcie powierzchni.     2   1,2
W2 Warstwa wierzchnia, jej budowa i właściwości.     2   1,2
W3 Metody wytwarzania technologicznych warstw powierzchniowych.     2   1,2
W4 Kształtowanie powierzchni podczas obróbki skrawaniem.     2   1,2
W5 Wpływ parametrów obróbki i właściwości narzędzi na chropowatość powierzchni i jej umocnienie.     2   1,2
W6 Rola i znaczenie cieczy chlodząco-smarujących w procesach obróbki powierzchniowej.     2   1,2
W7 Obróbka powierzchniowa narzędziami ściernymi (szlifowanie, honowanie, docieranie, osełkowanie i in.).     2   1,2
W8 Technologie obróbki nagniataniem.     2   1,2
W9 Obróbka za pomocą koncentrowanych strumieni energii (elektronowa, plazmowa, laserowa).     2   1,2
W10 Obróbka ultradźwiękowa.     2   1,2
W11 Technologie powlekania.     2   1,2
W12 Powłoki cienkowarstwowe i grubowarstwowe.     2   1,2
W13 Nowoczesne metody obróbki powierzchniowej (elektrochemiczne, elektro-mechaniczne, elektro-erozyjne, elektro-impulsowe itp.).     4   2,4
W14 Metody CVD i PVD w obróbce powierzchniowej.     2   1,2
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Badanie wpływu parametrów szlifowania płaskiego i walcowego na stan warstwy wierzchniej (stan stereometryczny oraz umocnienie).     4   2,4
L2 Badanie wpływu parametrów toczenia na stan warstwy wierzchniej (stan stereometryczny oraz umocnienie).     4   2,4
L3 Badanie wpływu metody chłodzenia na stan stereometryczny powierzchni podczas frezowania czołowego.     2   1,2
L4 Badanie wpływu parametrów frezowania czołowego na stan stereometryczny powierzchni obrobionej.     2   1,2
L5 Badanie wpływu parametrów rozwiercania wykończeniowego na dokładność obróbki otworu.     2   1,2
L6 Wpływ metody chłodzenia na parametryczny opis powierzchni po procesie toczenia.     4   2,4
L7 Ukształtowanie geometryczne powierzchni w zależności od zmiennych parametrów skrawania podczas toczenia.     4   2,4
L8 Udział materiałowy i rozkłąd rzędnych struktur geometrycznej powierzchni w zależności od procesu obróbki skrawaniem.     4   2,4
L9 Wpływ parametrów skrawania na profile powierzchni i parametry amplitudowe po procesie frezowania.     2   1,2
L10 Wpływ rodzaju powłoki ostrza skrawajacego na stan geometryczny powierzchni obrobionej po procesie toczenia.     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami. Praca zespołowa podczas wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Królczyk G. Morfologia powierzchni stali duplex po procesie toczenia na sucho i z chłodzeniem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2015.

2. Kaczmarek J. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. Warszawa WNT 1970;
2. Burakowski T., Wierzchoń T. InŜynieria powierzchni metali. Warszawa WNT 1995;
3. Laber S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Radom Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji
Maszyn 2011;
4. Szulc S., Stefko A. Obróbka powierzchniowa części maszyn. Warszawa, PWN, 2003

Literatura uzupełniająca

1. Oczoś K., Porzycki J. Szlifowanie. Warszawa WNT 1986;
2. Przybylski W. Technologia obróbki nagniataniem. Warszawa WNT 1987;
3. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Warszawa, WNT, 2010;
4. Pszczołowski W., Rosienkiewicz P. Obróbka ścierna narzędziami nasypowymi. Warszawa WNT 1995;
5. Niemczewska-Wójcik M. Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Kraków 2018;
6.Feldshtein E. Formirovanie svojstv poverhnostnogo sloâ posle mehaničeskoj obrabotki. Minsk: Novoe Znanie, 2015;
7. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: InŜynieria materiałowa, InŜynieria powierzchni, Tribologia; Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)