SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie zdatności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie zdatności
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-58_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką diagnozowania elementów, podzespołów oraz urządzeń technicznych.

Wymagania wstępne

Podstawy eksploatacji maszyn, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Definicje zdatności i niezdatności, naprawialność, uszkadzalność, resurs. Wymuszenia, obciążenia, narażenia. Konserwacyjność i dyspozycyjność maszyn i urządzeń. Fazy istnienia maszyny. Przedmiot i zadania diagnostyki technicznej. Jakość elementów: projektowa, wykonania i eksploatacji. Uszkodzenia elementów maszyn – klasyfikacja, miary uszkodzeń, przeciwdziałanie uszkodzeniom. Stany wykorzystywane w badaniach diagnostycznych, parametry diagnostyczne stanu technicznego maszyn i zasad ich wykorzystania. System diagnostyczny maszyn. Formy diagnozowania maszyn: diagnozowanie, monitorowanie, genezowanie, prognozowanie stanu maszyny. Diagnostyka wybranych podzespołów maszyn: łożyska toczne, łożyska ślizgowe i tuleje, przekładnie zębate, układy hydrauliczne, węzły skrawania.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania zaliczeniowe.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z opracowanych ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Cepmel C., Tomaszewski F.: Diagnostyka maszyn. Zasady ogólne. Wyd. MCNEMT, Radom 1992

Cholewa W. Kazimierczak J. Diagnostyka techniczna maszyn. Wyd. Politechnika Śląska. Gliwice 1995

Nizimski S. Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Wy. Uniwersytet Warmiński-Mazurski, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca

Zółtowski B. podstawy diagnostyki maszyn. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 08:38)