SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnostyka pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnostyka pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z możliwościami diagnozowania pojazdów samochodowych za pomocą metod z wykorzystaniem aparatury i metodami bez przyrządów. Poznanie kryteriów oceny poprawności działania podzespołów pojazdu, algorytmów diagnozowania oraz zapoznanie się z nowoczesną aparaturą diagnostyczną.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, budowy pojazdów, teorii ruchu, informatyki i metrologii. 

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Zadania diagnostyki technicznej i wymagania normatywne. Diagnostyczne parametry stanu technicznego samochodów.     2   1
W2 Zaplecze techniczne do diagnozowania samochodów.
Narzędzia i metody stosowane w diagnostyce pojazdów samochodowych.
    2   1
W3 Diagnostyka silnika. Zakres i metody diagnozowania układu rozrządu, układu chłodzenia oraz układu smarowania. Podstawy wykorzystania metod wibroakustycznych do kompleksowej diagnostyki silnika spalinowego.     3   2
W4 Diagnostyka układów zasilania silników ZI, ZS, LPG i CNG. Zakres i metody diagnozowania różnych układów zasilania.      2   1
W5 Diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdu samochodowego:                                          - diagnostyka źródeł energii elektrycznej,                                                                                  - diagnostyka odbiorników energii elektrycznej w pojeździe.     3   2
W6 Diagnostyka układów zapłonowych i wtrysku paliwa. Układy zapłonowe klasyczne  i  elektroniczne. Układy wtryskowe jednopunktowe i wielopunktowe.     3   2
W7 Diagnostyka układu jezdnego i zawieszenia pojazdów samochodowych
Budowa i działanie układu jezdnego i zawieszenia,  zakres i metody diagnozowania układu zawieszenia.
    2   1
W8 Diagnostyka układu kierowniczego
Budowa i działanie układu kierowniczego, metody i przyrządy diagnostyczne,
 kontrola geometrii układu, diagnozowanie układów wspomagania.
    2   1
W9 Diagnostyka układów hamulcowych
Budowa i działanie układów hamulcowych pneumatycznych i hydraulicznych, diagnostyka mechanizmów uruchamiających, wspomagających oraz wykonawczych, ocena
sprawności i skuteczności działania układu hamulcowego za pomocą przyrządów.
    2   1
W10 Diagnostyka układu napędowego i przeniesienia napędu.
Budowa i działanie układu napędowego, przedstawienie ogólnych parametrów
 diagnostycznych (moc na kołach, droga wybiegu, zużycie paliwa).
Diagnostyka elementów układu przeniesienia napędu (sprzęgła, skrzyni biegów, wału
oraz mostu napędowego).
    3   2
W11 Diagnostyka pokładowa OBD.
Przedstawienie podstawowych określeń i ogólnych zasad działania systemów OBD.  Przedstawienie specyfikacji informacji diagnostycznej w systemach OBD (monitory systemu diagnostyki pokładowej, komunikacja w systemie diagnostyki pokładowej), diagnostyka pokładowa innych zespołów pojazdu.
    3   2
W12 Ochrona środowiska a diagnostyka samochodów.     1   1
W13 Tendencje rozwojowe w diagnostyce samochodowej.     2   1
    Suma:   30   18
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Diagnostyka bezprzyrządowa pojazdu samochodowego.     2   1
L2 Diagnostyka silnika ZI i ZS     3   2
L3 Diagnostyka układów zasilania silników ZI.     2   1
L4 Diagnostyka układów zasilania silników ZS.     2   1
L5 Diagnostyka układów zasilania silników LPG i CNG     3   2
L6 Diagnostyka układów i elementów wyposażenia elektrycznego i oświetlenia pojazdów.
Diagnozowanie źródeł energii elektrycznej (alternator, regulator napięcia, akumulator)
i odbiorników  (rozrusznik, świece żarowe). 
    3   3
L7 Diagnostyka układu kierowniczego oraz sprawdzenie geometrii.     2   1
L8 Diagnostyka zawieszenia pojazdów samochodowych i układu jezdnego pojazdu.     2   1
L9 Diagnostyka hydraulicznych układów hamulcowych.     2   1
L10 Diagnostyka pneumatycznych układów hamulcowych pneumatycznych.     2   1
L11 Diagnostyka systemów wspomagających układy hamulcowe - badanie układu ABS.     2   1
L12 Kontrola działania układów pojazdu z wykorzystaniem układu diagnostyki pokładowej OBD.Zapoznanie się z budową i działaniem układów diagnostycznych w systemie OBD
stosowanych w pojazdach na wybranym przykładzie. Zapoznanie z budową uniwersalnego
urządzenia diagnostycznego CDF-3. 
    3   2
L13 Zaliczenie     2   1
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z wykorzystaniem fachowej literatury.

Laboratorium – praktyczna realizacja zagadnień przedstawionych na wykładzie z zastosowaniem aparatury diagnostycznej w laboratorium oraz na Stacji Kontroli Pojazdów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenia na podstawie ocen z kolokwium i  końcowego egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie.

Laboratorium - zaliczenie na podstawie ocen ze sprawdzianów oraz  wykonanych i terminowo złożonych sprawozdań.

Literatura podstawowa

 

 1. Merkisz Jerzy, Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
 2. Madej Henryk, Diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych w silnikach, spalinowych maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące, Katowice ; Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009.
 3. Kolanek Czesław, Diagnostyka współczesnych silników spalinowych., Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996.
 4. Orzełowski Seweryn, Badania pojazdów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
 5. Bocheński Czesław, Badania kontrolne pojazdów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
 6. Kierdorf Bruno, Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989
 7. Bocheński Czesław, Diagnostyka silników wysokoprężnych., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1986
 8. Trzeciak  Krzysztof, Diagnostyka samochodów osobowych Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Lotko Wincenty, Górski Krzysztof, Laboratorium diagnostyki pojazdów : Radom, Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2005. 

 2. Kierdorf Bruno, Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989.
 3. Bocheński Czesław, Diagnostyka silników wysokoprężnych., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)