SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologiczne aspekty projektowania maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologiczne aspekty projektowania maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wzajemnymi związkami zagadnień konstrukcyjnych i
technologicznych na różnych etapach projektowania maszyn, ograniczeniami w konstruowaniu zależnymi od
możliwości technologicznych zakładu, technologiami obróbki typowych powierzchni, wpływem konstrukcji i
technologii na właściwości eksploatacyjny maszyn do wykorzystania w innych przedmiotach
specjalnościowych i w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Nauka o materiałach, PKM

Zakres tematyczny

Część wykładowa

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wymagania ogólne do wytwarzania nowych maszyn     2   1,2
W2 Wymagania stawiane do części odlewanych     2   1,2
W3 Wymagania stawiane do części produkowanych obróbka plastyczną na gorąco     2   1,2
W4 Wymagania stawiane do części produkowanych obróbka plastyczną na zimno     2   1,2
W5 Wymagania stawiane do części produkowanych z twirzyw sztucznych     2   1,2
W6 Wymagania stawiane do części produkowanych obróbką skrawaniem     2   1,2
W7 Możliwości technologiczne współczesnych obrabiarek i narzędzi     2   1,2
W8 Metody technologiczne obróbki typowych powierzchni     2   1,2
W9 Rodzaje i możliwosci powlekania części maszyn     2   1,2
W10 Rodzaje i możliwosci powlekania części maszyn     2   1,2
W11 Rodzaje i możliwosci obróbki laserowej     2   1,2
W12 Rodzaje i możliwosci technologii PVD i CVD     2   1,2
W13 Technologie wytwarzania 3D elementów z tworzyw sztucznych     2   1,2
W14 Technologie wytwarzania 3D elementów metalowych i ceramicznych     2   1,2
W15 Właściwości technologicznej i eksplatacyjnej warstwy wierzchniej     2   1,2
    Suma:   30   18

Część projektowa: 

Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Część 1. Opracowanie konstrukcji odlewu     2   1,2
P2 Część 1. Opracowanie konstrukcji formy odlewniczej     2   1,2
P3 Część 1. Opracowanie konstrukcji formy odlewniczej     2   1,2
P4 Część 2. Opracowanie konstrukcji odkówki     2   1,2
P5 Część 2. Opracowanie konstrukcji odkówki     2   1,2
P6 Część 3. Opracowanie konstrukcji matrycy do kucia na gorąco     2   1,2
P7 Część 3. Opracowanie konstrukcji matrycy do kucia na gorąco     2   1,2
P8 Część 4. Opracowanie konstrukcji matrycy i stempla do kucia na zimno     2   1,2
P9 Część 4. Opracowanie konstrukcji matrycy i stempla do kucia na zimno     2   1,2
P10 Część 5. Opracowanie konstrukcji elemntów giętych, skręcanych itp.     2   1,2
P11 Część 6. Opracowanie konstrukcji elementów zespawanych      2   1,2
P12 Część 7. Opracowanie konstrukcji wypraski i wormy wtryskowej     2   1,2
P13 Część 7. Opracowanie konstrukcji wypraski i wormy wtryskowej     2   1,2
P14 Część 8. Opracowanie konstrukcji części poddawanej skrawaniu     2   1,2
P15 Część 9. Analiza technologiczności zespołu     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i w Internecie. Indywidualna praca
podczas opracowania projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Skarbiński M. Technologiczność konstrukcji maszyn. Warszawa WNT, 2000.
2. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Burakowski T., Wierzchoń T. Inżynieria powierzchni metali. Warszawa, WNT, 1995;
2. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wyd. 2 zm. Warszawa, PWN, 2003;
3. Tymowski J. Technologia budowy maszyn. Warszawa, WNT, 1989;
4. Feldshtein E., I. Barsaj I., Šeleg V. Upravlenie formirovaniem kacestva poverhnosti detalej pri mehaniceskoj obrabotke: monografiâ. Minsk : Belorusskij Nacional'nyj Tehniceskij Universitet, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)