SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-52_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Sobczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy  o współczesnych metodach zarządzania projektami oraz umiejętności korzystania z programów komputerowych wspomagających planowanie. Po zaliczeniu przedmiotu student powinien samodzielnie zaplanować prosty projekt wykorzystując dostępne oprogramowanie komputerowe.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Współczesne metody zarządzania projektem.Role uczestników projektu. Definiowanie celu projektu. Analiza sytuacji, formułowanie drzewa celów, synteza rozwiązań i ewaluacja. Zarządzanie projektem. Komunikacja w zespole projektowym. Role w zespole realizującym projekt. Motywowanie i przezwyciężanie oporu przed zmianami. Zarządzanie konfliktem. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie ryzykiem.Narzędzia wspomagania planowania - Ms Project. Metody sieciowe - CPM.  Metodologia zarządzania PMBOK. Metodologia PRINCE2, Metody racjonalizacji oparte na macierzy DSM (Dependency Structure Matrix).N^2.

Treść zajęć projektowych

Podczas zajęć projektowych studenci poznają zasady pracy z programem MsProject; zasady tworzenia nowego projektu, planowanie obciążenia zasobów, zarządzanie kosztami, śledzenie postępów prac w projekcie.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie planu projektu z wykorzystaniem narzędzi wspomagania takich jak MsProject lub PRINCE2. Formalnym warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach projektowych oraz aktywny  w nich udział.

Literatura podstawowa

  1. M. Pawlak , Zarządzanie projektami, 2007Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.
  2. Microsoft Project 2000 Biblia, Elaine Mauriel
  3. MsProject – pomoc programu
  4. Strony www.

Literatura uzupełniająca

1.Harold Kerzner – Project Management, a Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, New York, 1987

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)