SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomiczne i ekologiczne aspekty projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomiczne i ekologiczne aspekty projektowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania które uwzględniaj aspekty środowiskowe i ergonomiczne. Student zapoznaje się z procesami projektowania ekologicznego i ergonomicznego, które obejmują cały cykl istnienia wyrobu. Nabywa wiedzę potrzebą do minimalizowania zużycia surowców i energii oraz uwzględniania aspektów ergonomicznych już na etapie projektowania wyrobu.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu projektowania technicznego.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Ewolucja podejścia do ochrony środowiska, procesów produkcyjnych i metod projektowania     1   1
W2 Kryteria wyboru materiałów i technologii wytwarzania     1   1
W3 Ergonomia. Podstawowy układ ergonomiczny: człowiek - obiekt techniczny     1   1
W4 LCA - ocena cyklu istnienia produktu - ocena środowiskowa produktu, technologii itp.     2   1
W5 Metodyka środowiskowej oceny cyklu istnienia wyrobów i technologii wytwarzania     2   1
W6 Obciążenia środowiskowe wynikające z doboru materiałów i procesów technologicznych. Obciążenia środowiskowe w wyniku awarii przemysłowych.     2   1
W7 Energochłonność jednostkowa i skumulowana. Emisja zanieczyszczeń do środowiska (powietrze - woda - gleba)     2   1
W8 Emisja hałasu. Obieg zamknięty procesów produkcyjnych. Wpływ obciążeń środowiskowych na człowieka.     2   1
W9 Przykłady energetycznej, ergonomicznej i środowiskowej oceny rozwiązań projektowych wyrobów, technologii.     2   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Wprowadzenie do zajęć. Omówienie organizacji zajęć i sposobu zaliczeń.     1   1
P2 Wybór wyrobu do oceny środowiskowej i ergonomicznej     2   1
P3 Ergonomiczna ocena wyrobu. Wady i zalety. Możliwości ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej.     2   1
P4 Określenie granic oceny środowiskowej     5   3
P5 Jednostkowa i skumulowana analiza surowcowa oraz zanieczyszczeń     5   3
P6 Wpływ obciążeń środowiskowych (w całym cyklu istnienia wyrobu) na środowisko i człowieka.     5   3
P7 Możliwości i sposoby utylizacji zanieczyszczeń     5   3
P8 Alternatywne sposoby produkcji, użytkowania i utylizacji analizowanego wyrobu     4   2
P9 Podsumowanie zajęć. Wystawienie ocen.      1   1
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca samodzielna i zespołowa podczas opracowywania projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie oceny z końcowego kolokwium.

Ocena z projektu jest określona na podstawie jego realizacji oraz sprawozdań/raportów/programów/plików będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów – jakość, cykl Ŝycia, projektowanie, PWE, W-wa 2004

2. Adamczyk W. Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Wyd. Naukowe PTTś , Kraków 2002

3. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn., Wyd. WNT, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

1. Normy ISO serii 14000

2. Sala A., Zmniejszanie energochłonności. Międzynarodowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)