SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne metody i narzędzia projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne metody i narzędzia projektowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
  • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodyką projektowania wspomaganego komputerowo. W szczególności główny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie narzędzi do modelowania przestrzennego za pomocą brył i powierzchni. Głównym celem przedmiotu jest praktyczne opanowanie przez studenta narzędzi w kierunku projektowania złożonych układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Zapis konstrukcji, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, PKM

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia organizacyjne, wprowadzenie do metodyki projektowania z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Układy współrzędnych.     4   2,4
L2 Projektowanie części - Płaszczyzna pracy/szkicu, wiązania, wymiarowanie, modele bryłowe-operacje Boole'a. Elementy konstrukcyjne i bazowe. Płaszczyzny, powierzchnie, węzły, profile. cz.1     4   2,4
L3 Projektowanie części - modele bryłowe, żebra, spoiny cz.2     4   2,4
L4 Projektowanie części - modele bryłowe - parametryzacja cz.3     4   2,4
L5 Dokumentacja techniczna części maszyny z modelu 3D     4   2,4
L6 Wyciąganie po ścieżkach, profilach, sprężyny, gwinty     4   2,4
L7 Wykorzystanie baz danych części producentów oraz części znormalizowanych: np.. Portal Trace Parts lub strony producentów np. silników, sprzęgieł etc.     4   2,4
L8 Projektowanie urządzeń - złożenia cz.1     4   2,4
L9 Projektowanie urządzeń - złożenia cz.2     4   2,4
L10 BOM - Bill of Materials     4   2,4
L11 Obiekty cienkościenne cz.1     4   2,4
L12 Obiekty cienkościenne cz.1     4   2,4
L13 Elementy gięte     4   2,4
L14 Analiza MES wybranych ze złożenia części lub zespołów     4   2,4
L15 Zaliczenie przedmiotu - ocena wykonanego złożenia, części oraz przeprowadzonej analizy MES. Prezentacja i dyskusja.     4   2,4
    Suma:   60   36

Metody kształcenia

Pierwsza część semestru: Wprowadzenie do programu T-FLEX z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Indywidualna praca studenta podczas realizacji każdego laboratorium. Druga część semestru: Student opracowuje samodzielnie projekt urządzenia technicznego. Koniec semestru: prezentacja projektu i dyskusja w grupie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest określana na podstawie przygotowanej przez studenta pracy semestralnej – projekt wybranego urządzenia/złożenia wraz z analizą wybranej części za pomocą MES. oraz systematyczności i aktywności studenta na zajęciach. Szczególną uwagę przywiązuje się na aspekt samodzielnej realizacji projektu w laboratorium, prezentacji jego złożenia oraz dyskusji nad problemami powstałymi przy jego opracowaniu.

Literatura podstawowa

  1. T-FLEX PARAMETRIC CAD, Podręcznik użytkownika, Modelowanie 3D, АО Top Systems Ltd., 2005.
  2. Materiały pomocnicze do zajęć http://tflex.pl/pobierz/
  3. http://tflex.pl/
  4. Youtube - tutoriale wideo.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 30-09-2022 15:09)