SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Maszyny wydobywcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Maszyny wydobywcze
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z rodzajami, przeznaczeniem i budową maszyn i urządzeń wiertniczych. Omówienie zasad doboru oraz użytkowania takich urządzeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, Mechanika, Automatyka i robotyka, Elementy napędów.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Wprowadzenie do wykładu, podanie zakresu tematycznego, literatury oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Maszyny i urządzenia stosowane w instalacjach wiertniczych – ogólny podział ze względu na wybrane kryteria. Podstawowe układy funkcjonalne maszyn i urządzeń wiertniczych: konstrukcje nośne, silniki oraz układy przeniesienia mocy, systemy techniczne obiegu płuczkowego – pompy, zbiorniki płuczkowe, elementy armatury płuczkowej, rury wiertnicze i wydobywcze, elementy układów dźwigowych, elementy układów hydrauliki siłowej i pneumatyki, głowice przeciwerupcyjne i stacje sterowania. Dobór urządzeń wiertniczych ze względu na warunki eksploatacji. Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń wydobywczych.

Treść ćwiczeń audytoryjnych:

Zajęcia organizacyjne. Omówienie sposobu realizacji ćwiczeń oraz warunków zaliczenia. W ramach ćwiczeń prowadzone będą obliczenia i analizy umożliwiające właściwy dobór maszyn i urządzeń wydobywczych do warunków eksploatacyjnych. Obliczenia wytrzymałościowe elementów obciążonych mechanicznie: rury płuczkowe i okładzinowe, elementy głowic płuczkowych, systemy wyciągowe – liny i wielokrążki. Obliczenia i analizy mechaniczne: układy łączenia rur płuczkowych, moc niezbędna do prowadzenia wierceń podłożach o różnych parametrach. Kinematyka wybranych układów wyciągowych. Prezentacje studentów na zadane tematy z zakresu budowy, eksploatacji oraz obliczeń maszyn i urządzeń wiertniczych – dyskusja. Zajęcia zaliczeniowe – kolokwium.

Treść zajęć projektowych:

Indywidualna lub zespołowa realizacja zadań z zakresu projektowania elementów maszyn i urządzeń wiertniczych. Konsultacje realizowanych projektów, omawianie sposobów prowadzonych obliczeń i analiz. Przygotowanie dokumentacji projektowej. Prezentacja projektu – dyskusja.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie ćwiczeń audytoryjnych i realizacji projektów.. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważona za poszczególne formy zajęć: wykład (0.5), ćwiczenia (0.25), projekt (0.25).

Literatura podstawowa

 1. Wojnar K.: Wiertnictwo: Technika i technologia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1993
 2. Gonet A., Macuda J: Wiertnictwo hydrogeologiczne . Wyd . AGH. Kraków 1995;
 3. Szostak L.: Wiertnictwo. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa , 1989
 4. Szostak L.: Wyposażenie odwiertów wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego, Wyd AGH. Kraków 1995
 5. Hołuj J., Osiecki J., Turkowski Z.: Wiertnictwo i udostępnianie złóż. Część I-III. Wydawnictwo geologiczne, Warszawa 1985

Literatura uzupełniająca

 1. J. P. Nguyen: Drilling - Fundamentals of Exploration & Production. 1996, Editions Technip, Paris,
 2. WIERTNICTWO NAFTA GAZ – kwartalnik - http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/index.php
 3. Oil & Gas Journal, http://www.ogj.com/past-issues.html

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)