SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy technologii eksploatacji złóż - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy technologii eksploatacji złóż
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-51_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych systemów eksploatacji węglowodorów, w szczególności wyposażenia odwiertów i metod wydobycia stosowanych zarówno w przemyśle krajowym, jak i światowym. Przekazanie wiedzy na temat technologii uzdatniania mediów złożowych.Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych systemów eksploatacji węglowodorów, w szczególności wyposażenia odwiertów i metod wydobycia stosowanych zarówno w przemyśle krajowym, jak i światowym. Przekazanie wiedzy na temat technologii uzdatniania mediów złożowych.

Wymagania wstępne

Podstawy eksploatacji maszyn.

Zakres tematyczny

Eksploatacja otworowa złóż kopalin: rodzaje złóż, rodzaje kopalin, krzywe fazowe, energia złożowa. Budowa, konstrukcja odwiertu eksploatacyjnego, zestawy wydobywcze, wyposażenie odwiertów. Metod wydobycia ze złóż węglowodorów: gaz ziemny, ropa naftowa. Technologia uzdatniania eksploatowanych płynów złożowych: separacja płynów złożowych, technologie osuszania gazu, technologie usuwania rtęci z gazu, procesy odsiarczania gazu ziemnego, proces odazotowania gazu ziemnego, proces stabilizacji i uzdatniania ropy naftowej. Przesył, transport, magazynowanie i dystrybucja węglowodorów, sprężanie gazów ziemnych.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie ocen: za pracę kontrolną (waga=0.4) oraz z kolokwium (waga=0.6).

Literatura podstawowa

  1. Jewulski Jan – Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych.  AGH, Kraków 2003.
  2. Liszka K.: Podstawy eksploatacji złóż ropy. AGH, Kraków 1982
  3. Materiały z wykładów.

Literatura uzupełniająca

  1. Bradley H. “Petroleum Engineering Handbook”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)