SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt przejściowy I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt przejściowy I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-52_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauka rozwiązywania prostych i złożonych zadań projektowych z zakresu maszyn i urządzeń wiertniczych oraz pracy w zespole kierowanym przez lidera, wykorzystując do tego zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dodatkowym celem jest zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów projektowych samodzielnie oraz w grupie, stosując kreatywne podejście do problemu projektowego.

Wymagania wstępne

Elektrotechnika i elektronika, Podstawy automatyki, Podstawy konstrukcji Maszyn, Wytrzymałość materiałów, Techniki automatyzacji , Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, Komputerowe wspomaganie projektowania CAD, umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - PROJEKT

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

P1

Wybór problemu projektowego z zakresu maszyn i urządzeń wiertniczych.

2

-

P2

Przygotowanie alternatywnych koncepcji rozwiązania.

4

-

P3

Wybór najlepszej koncepcji rozwiązania wraz z uzasadnieniem wyboru.

4

-

P4

Dobór materiałów, urządzeń, napędów, sterowania oraz algorytmu pracy

6

-

P5

Zaprojektowanie konstrukcji i wykonanie niezbędnych obliczeń dla projektu

6

-

P6

Przygotowanie wirtualnego prototypu projektowanych maszyn i urządzeń.

6

-

P7

Zajęcia odróbcze i zaliczeniowe

2

-

SUMA GODZIN

30

-

Metody kształcenia

Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Literatura podstawowa

 1. Łastowiecki J., Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Wydawnictwo Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011,
 2. Kotnis G., Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach, KaBe, Krosno 2011,
 3. Kowalski T., Lis G., Szenajch W., Technologia i automatyzacja montażu maszyn,, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006,
 4. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 2015,
 5. Osiński Z., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 2010,
 6. Szlagowski J.,Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania, Warszawa, WKŁ 2010,
 7. Szostak L., Wiertnictwo, Warszawa, WG 1989,
 8. Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: Narzędzia wiercące. Wydawnictwo AGH, Kraków 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Niezgodziński M., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa 2013,
 2. Goździecki M. Świątkiewicz, Przenośniki, WNT, Warszawa 1979,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)