SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie procesami wydobywczymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie procesami wydobywczymi
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ekonomicznymi aspektami podejmowania decyzji dotyczących eksploatacji instalacji wydobywczych oraz zarządzania funkcjonowaniem tego typu instalacji.

Wymagania wstępne

Organizacja, zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Wprowadzenie do wykładu, podanie zakresu tematycznego, literatury oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Planowanie procesów wydobywczych. Organizowanie i realizacja procesu wydobywczego, strategia zarządzania złożem.

2

-

W2

Nadzór i monitoring w realizacji procesu wydobywczego. Doskonalenie - ocena wyników realizacji planu, wprowadzanie działań korygujących.

2

-

W3

Decyzje podejmowane w zarządzaniu wydobyciem. Dane wejściowe w podejmowaniu decyzji – ich pozyskiwanie, przetwarzanie oraz analiza.

2

-

W4

Tworzenie modeli symulacyjnych złoża. Wspomaganie w prognozowaniu realizacji eksploatacji złóż.

2

-

W5

Planowanie odwiertów. Planowanie zagospodarowania złoża.

2

-

W6

Sposób użytkowania złoża, intensyfikacja procesów wydobywczych.

2

-

W7

Analiza ekonomiczna realizacji procesu wydobywczego, koszty procesu, ocena ryzyka, podejmowanie optymalnych decyzji z uwzględnieniem czynników prawnych i środowiskowych.

2

-

W8

Kolokwium zaliczeniowe

1

-

SUMA GODZIN

15

-

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Omówienie sposobu realizacji ćwiczeń oraz warunków zaliczenia. Podstawowe decyzje podejmowane w zarządzaniu procesem wydobywczym.

2

-

L2

Przetwarzanie i analiza danych wejściowych do podejmowania decyzji w zarządzania procesami wydobywczymi.

2

-

L3

Wybrane narzędzia informatyczne do wspomagania procesów zarządzania wydobyciem.

2

-

L4

Modele złoża – tworzenie, analiza.

2

-

L5

Optymalizacja wydobycia.

2

-

L6

Wariantowanie wydobycia na różnych typach złóż.

2

-

L7

Analiza ekonomiczna eksploatacji złoża.

2

-

L8

Zajęcia zaliczeniowe.

1

-

SUMA GODZIN

15

-

 

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Realizacja ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Analiza rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Łucki  Z., Zarządzanie w górnictwie naftowym i gazownictwie, Universitas 2003
  2. Łucki  Z., Kozarkiewicz-ChlebowskA., Brenk D. Nowoczesne metody zarządzania w górnictwie naftowym i gazownictwie: zarys teorii i przykłady, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005
  3. Szott W. , Symulacje złożowe-ich rola i znaczenie w nowoczesnym, zintegrowanym zarządzaniu złożami naftowymi”. Materiały Konferencyjne. Instytut Nafty i Gazu, Krosno,2005r. http://www.inig.pl/hercules/reports/thirdyear/files/3WP5-2.pdf
  4. Byrska-Rąpała, A.  Ryzyko i niepewność a koncepcja kompleksowego zarządzania złożem Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03/GG_2010_3_03.pdf
  5. Pritchard C.L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG-PRESS, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Biblioteka INiG: http://www.inig.pl/Biblioteka/
  2. Nagy S., Komputerowe programy do modelowania procesu eksploatacji i zagospodarowania złóż węglowodorów”,  Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t.24, z.2, 2007r. http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2007-02/W_2007_2_10.pdf
  3. Oil & Gas Journal,: http://www.ogj.com/past-issues.html

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)