SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Utrzymanie ruchu w procesach wydobywczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Utrzymanie ruchu w procesach wydobywczych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-61_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu utrzymania ruchu w procesach wydobywczych. Zapoznanie z metodami planowania utrzymania ruchu maszyn i urządzeń wydobywczych. 

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu matematyki, Podstawy automatyki, Napędy i sterowanie, automatyzacji

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Pojęcia dotyczące utrzymanie ruchu, automatyzacji i organizacji procesów wydobywczych. Budowa i działanie systemów wydobywczych. Techniczne i organizacyjne aspekty wdrażania nowoczesnych systemów wydobywczych. Konfiguracja systemów wydobywczych. Podsystem wydobywczy (maszynowy). Podsystem przepływu materiałów. Podsystem transportu. Podsystem składowania i magazynowania. Podsystem manipulowania. System planowania przeglądów, remontów i odbiorów technicznych.  Cel  tworzenia i zasady funkcjonowania systemu planowania utrzymania ruchu w procesach produkcyjnych System przepływu informacji. Proces technologiczny montażu jako część procesu produkcyjnego. Struktura procesu technologicznego montażu. Elementy struktury procesu technologicznego i ich charakterystyka. Klasyfikacja operacji procesu technologicznego montażu.  Przebieg procesu technologicznego w systemach produkcyjnych.

Treść Laboratoryjna: Zajęcia wprowadzające. Zasady BHP. Czytanie symboli graficznych elementów pneumatycznych i zasady . Zasady rysowania schematów pneumatycznych układów sterowania. Analiza schematów układów pneumatycznych Podstawowe pneumatyczne układy sterowania ręcznego. Układy sterowania umożliwiające zmianę parametrów ruchu tłoka. Realizacja pneumatycznych układów sterowania z zaworami realizującymi określone funkcje logiczne. Realizacja pneumatycznych układów sterowania sekwencyjnego. Realizacja pneumatycznych układów sterowania z licznikiem zdarzeń. Realizacja pneumatycznych układów sterowania z przekaźnikami czasowymi. Modelowanie logicznych układów sterowania w środowisku Matlab.

Treść projektowa: Tematykę projektów ustala prowadzący indywidualnie dla każdego studenta wg 3 obszarów:

 1. Sterowanie produkcją. Projektu związany z analizą wybranych algorytmów sterowania produkcją stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 2. Automatyzacja procesów przemysłowych. Projekt polega na analizie własności dynamicznych wybranych procesów na podstawie symulacji w środowisku FluidSim.
 3. Sterowniki programowalne w układach automatyki. Tematyka projektów będzie dotyczyć takich zagadnień jak: zaawansowane techniki programistyczne w sterownikach PLC, wykorzystanie środowiska Matlab-Simulink.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Laboratoria z wykorzystaniem technik multimedialnych, stanowisk laboratoryjnych Festo Didactic – metody: problemowe, analiza przypadku,

Projekt – metoda problemowa, analiza przypadku, burza mózgu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Makarow A.: Systemowe zasady tworzenia zautomatyzowanej produkcji. Seria „Robotyka i elastycznie zautomatyzowana produkcja”, t. 1, WNT, Warszawa 1990,
 2. T. Puff, W. Sołtys, Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, Wydawnictwo WNT, Warszawa1980,
 3. E. Richter, W. Schilling, M. Weise, Montaż w budowie maszyn, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1980,
 4. Łunarski J. Szabajkowicz W.: Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn. Podstawy teoretyczne, wyposażenie, perspektywy. WNT, Warszawa 1993,

Literatura uzupełniająca

 1. Kowalowski H.: Automatyzacja dyskretnych procesów przemysłowych. WNT, Warszawa 1981.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)