SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie i symulacja procesów technologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja procesów technologicznych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-47_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami modelowania matematycznego i fizycznego oraz z metodami i technikami symulacji procesów. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technik modelowania i symulacji dla procesów technologicznych.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji maszyn, Zapis konstrukcji, Eksploatacja maszyn.

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i symulacją procesów: symulacja, model-cz1

2

1

W2

Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i symulacją procesów: model-cz2, system, sprzężenie zwrotne, proces produkcyjny, proces technologiczny

2

1

W3

Oprogramowanie stosowane w symulacji procesów

2

1

W4

Przykłady zastosowania oprogramowania symulacyjnego

2

1

W5

Budowa modelu: typy danych stosowanych w modelowaniu i symulacji oraz ich ustalanie, definiowanie problemu, stawianie hipotez, ustalanie logicznych podstaw modelu, definiowanie parametrów modelu, metody modelowania

2

1

W6

Badania doświadczalne oraz ich cele, niezależność wymiarowa, analiza wymiarowa, twierdzenie p, przykłady zastosowań

4

2

W7

Modelowanie procesu opisanego za pomocą funkcji wymiarowych, modelowanie procesu opisanego układem równań, twierdzenie P dla procesów zależnych od cech lokalnych obiektu, model matematyczny procesu,

2

2

W8

Zagadnienia podobieństwa realizacji procesów opisanych złożoną funkcją wymiarową, wyprowadzenie zależności umożliwiającej wyrażenie skali podobieństwa procesów, przykład zastosowania skali podobieństwa i analizy wymiarowej w obliczeniach

6

3

W9

Metoda równań różniczkowych  w ocenie podobieństwa fizycznego, przykłady zastosowania metody równań różniczkowych

2

1

W10

Wybrane metody analizy sieciowej-cz1, przykłady zastosowania metod analizy sieciowej,

2

2

W11

Wybrane metody analizy sieciowej-cz2, oraz harmonogramowanie, przykłady zastosowania metod analizy sieciowej i liniowych harmonogramów Gantta,

2

1

W12

Kolokwium zaliczeniowe

2

2

SUMA GODZIN

30

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Tworzenie modeli wirtualnych

4

2

L2

Zastosowanie programów symulacyjnych w modelowaniu procesów, narzędzi i elementów stosowanych w obróbce kształtującej.

4

2

L3

Analiza wymiarowa i symulacja działania urządzeń stosowanych w obróbce metali

10

6

L4

Zajęcia odróbcze

2

2

L5

Zastosowanie modeli sieciowych w analizie pracy gniazd produkcyjnych.

4

2

L6

Harmonogramowanie - planowanie pracy urządzeń obróbczych i kształtujących dla wybranych wyrobów.

4

2

L7

Zajęcia odróbcze i zaliczeniowe

2

2

SUMA GODZIN

30

18

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami oraz możliwościami ich modernizacji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. 

Literatura podstawowa

 1. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa 1996,
 2. Kacprzyk J., Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002,
 3. Kasprzak W. Lysik B., Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu, WNT, Warszawa 1988.
 4. Krupa Krzysztof, Modelowanie symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008,
 5. Milenin A., Podstawy metody elementów skończonych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010,
 6. Starke P. H., Sieci Petri: podstawy, zastosowania, teoria, PWN, Warszawa 1987,
 7. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007,

Literatura uzupełniająca

 1. Abramov S. A., Marinicev M. I., Polakov P. D., Metody analizy sieciowej w planowaniu i zarządzaniu, Wydawnictwo MON, Warszawa 1967,
 2. Gnedenko B.V. Kovalenko I. N., Wstęp do teorii obsługi masowej, PWN, Warszawa1971,
 3. Modelowanie inżynierskie – czasopismo,
 4. Oniszczuk W.: Metody modelowania, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 1995,
 5. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L , Finite Element Method (5th Edition) Volume 1 - The Basis, Elsevier, Oxford 2000,
 6. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. Finite Element Method (5th Edition) Volume 2 - Solid Mechanics y; Elsevier, Oxford 2000,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)