SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Obróbka plastyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Obróbka plastyczna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-48_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami odkształceń plastycznych, z rodzajami obróbki plastycznej, z właściwościami materiałów, półwyrobów i wyrobów wykonanych metodami obróbki plastycznej, z urządzeniami oraz maszynami stosowanymi do kształtowania wyrobów oraz z praktycznymi przykładami zastosowania obróbki plastycznej.

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach, Inżynieria wytwarzania- obróbka bezubytkowa, Podstawy konstrukcji maszyn

Zakres tematyczny

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Podstawy teorii plastycznego płynięcia ciał izotropowych.

2

1

W2

Mechanizm odkształceń plastycznych. Zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym.

2

1

W3

Czynniki wpływające na wartość naprężenia uplastyczniającego. Rozdzielanie odkształcanego materiału.

2

1

W4

Obróbka plastyczna na zimno. Obróbka plastyczna na gorąco.

2

1

W5

Walcowanie: kształtowanie blach i wyrobów płaskich - sposoby produkcji.

2

1

W6

Metody obróbki plastycznej blach: cięcie.

2

1

W7

Metody obróbki plastycznej blach: gięcie.

2

2

W8

Metody obróbki plastycznej blach: kształtowanie przedmiotów o powierzchni nierozwijalnej –wytłaczanie.

2

2

W9

Metody obróbki plastycznej blach: kształtowanie przedmiotów o powierzchni nierozwijalnej –przetłaczanie.

2

1

W10

Procesy kształtowania brył: wydłużanie, spęczanie, wgłębianie, kształtowanie w matrycach, nagniatanie.

2

2

W11

Kucie swobodne i matrycowe.

2

1

W12

Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych konstrukcji elementów kształtowanych metodami obróbki plastycznej.

2

1

W13

Właściwości mechaniczne odkształcanych materiałów.

2

1

W14

Obliczenia: siły, naprężenia, odkształcenia, itd.

2

1

W15

Urządzenia i maszyny produkcyjne.

2

1

SUMA GODZIN

30

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

1

Budowa pras mechanicznych.

2

1

2

Mechanizmy zmiany skoku pras mimośrodowych.

2

1

3

Ustawienie i mocowanie narzędzi na prasach i młotach.

2

1

4

Odkształcenie metali i stopów - Zmiany struktury krystalograficznej i właściwości mechaniczne odkształcanych metali.

2

1

5

Cięcie w przyrządach na prasach - określenie podstawowych parametrów technologicznych cięcia.

2

2

6

Ocena przydatności blach do procesu tłoczenia.

2

1

7

Procesy gięcia - wyznaczenie kąta sprężynowania

2

1

8

Zajęcia odróbcze

2

1

9

Wytłaczania-analiza przyczyn występowania wad produktów wytłaczanych

2

1

10

Wytłaczanie - wyznaczanie maksymalnej siły wytłaczania

2

1

11

Walcowanie - gniot w procesie walcowania

2

1

12

Walcowanie - analiza zmian twardości próbek walcowanych

2

1

13

Spęczanie - wyznaczenie granicznego wskaźnika odkształcenia przy spęczaniu, wpływ obróbki cieplnej na proces spęczania.

2

2

14

Budowa młotów kuźniczych - wyznaczanie energii uderzenia młota matrycowego.

2

1

15

Zajęcia odróbcze i zaliczeniowe

2

2

SUMA GODZIN

30

18

 

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma.

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem stanowisk dydaktycznych i maszyn technologicznych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z., Obróbka plastyczna, PWN, Warszawa 1986,
 2. Erbel S., Kuczyński K., Olejnik L., Technologia obróbki plastycznej Laboratorium, Oficyna Wydawnicza P.W., Warszawa 2003,
 3. Gorecki W., Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006,
 4. Kocur L. Mazurkiewicz A., Obróbka plastyczna Laboratorium, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2012,
 5. Kajzer S., Kozik R., Wusatowski R., Wybrane zagadnienia z procesów obróbki plastycznej metali - Projektowanie technologii, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1977,
 6. Marciniak H., Projektowanie procesów technologicznych - Obróbka plastyczna metali, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1983,
 7. Pater Z., Samołyk G., Podstawy technologii obróbki plastycznej metali, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013,
 8. Sińczak J., Procesy przeróbki plastycznej. Podstawy teoretyczne i wykonawstwo ćwiczeń, Wyd. naukowo-techniczne, Kraków 2017,
 9. Skrzypek J., Przybyłowicz K., Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, PWN, Warszawa 2019,
 10. Wasiunyk K.: Kucie Matrycowe. WNT Warszawa 1988,
 11. Weroński W., Obróbka plastyczna – Technologia, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1991,
 12. Ziółkiewicz B., Nonckiewicz B., Ciupik L., Mstowski J.; Laboratorium z podstaw obróbki plastycznej. Skrypt WSI-Zielona Góra 1978,

Literatura uzupełniająca

 1. Ciupik L., Hejmej S., Mstowski J., Techniki Wytwarzania-Obróbka Plastyczna Laboratorium. Materiały pomocnicze WSI-Zielona Góra 1987,
 2. Frączyk A., Mazur. P., Technologia metali i tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000,
 3. Mechanik – czasopismo,
 4. Nonckiewicz-Steliga B., Mstowski J., Steliga M.; Teoria obróbki plastycznej Laboratorium. Materiały pomocnicze WSI-Zielona Góra 1987,
 5. Obróbka plastyczna metali – czasopismo.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 01-05-2021 22:27)