SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy obróbki skrawaniem i obrabiarki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy obróbki skrawaniem i obrabiarki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi wskaźnikami procesu skrawania (parametry tworzenia wióra, wpływ warunków obróbki na siły i temperaturę skrawania, zużycie i trwałość narzędzi skrawających) oraz z konstrukcjami i zasadami działania zespołów obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, PKM, Podstawy TBM (Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem).

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Kinematyczne i geometryczne charakterystyki procesu skrawania.     2   1,2
W2 Parametry skrawania i warstwy skrawanej przy różnych rodzajach obróbki.     2   1,2
W3 Proces tworzenia wióra. Typy wiórów.     2   1,2
W4 Wpływ warunków obróbki na siły i moc skrawania.     2   1,2
W5 Bilans ciepła i temperatury w strefie skrawania.     2   1,2
W6 Wpływ warunków obróbki na zużycie i trwałość narzędzi skrawających.     2   1,2
W7 Skrawalność materiałów konstrukcyjnych.     2   1,2
W8 Typy i właściwości obrabiarek.     2   1,2
W9 Cechy i podstawowe zespoły obrabiarek.     2   1,2
W10 Rodzaje napędów obrabiarek.     2   1,2
W11 Konstrukcje skrzyń prędkości i posuwu.     2   1,2
W12 Konstrukcje zespołów ruchu przerywanego.     2   1,2
W13 Korpusy i urządzenia pomocnicze obrabiarek.     2   1,2
W14 Konstrukcje i zasady działania obrabiarek CNC. Układy sterowania. Wymiana przedmiotów i narzędzi na obrabiarkach.     2   1,2
W15 Rozwój maszyn produkcyjnych sterowanych numerycznie.     2   1,2
    Suma:   30   18
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Analiza wpływy obciążenia na głośność pracy obrabiarki.     2   1,2
L2 Analiza zmian mocy biegu obrabiarki działającej pod obciążeniem i biegu luzem.     2   1,2
L3 Pomiar sztywności ogólnej obrabiarki.     2   1,2
L4 Pomiar sztywności statycznej tokarki kłowej.     2   1,2
L5 Wpływ obciążenia na ugięcie wrzeciona tokarki.     2   1,2
L6 Wpływ ustawienia narzędzia na dokładność wymiarowo-kształtową podczas frezowania.     2   1,2
L7 Wpływ metody chłodzenia na stan stereometryczny powierzchni obrobionej po procesie toczenia.     3   1,8
L8 Wpływ parametrów skrawania na chropowatość powierzchni.     2   1,2
L9 Wpływ parametrów skrawania na kształt wióra i wskaźniki strefy tworzenia wióra.     4   2,4
L10 Analiza skrawalności materiałów konstrukcyjnych.     4   2,4
L11 Wpływ powłoki ostrza skrawającego na strukturę geometryczną powierzchni.     3   1,8
L12 Wpływ parametrów skrawania na siłę i moment podczas wiercenia.     2   1,2
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia egzaminu z części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 4-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

 

Literatura podstawowa

1) Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa WNT 1998;
2) Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Warszawa, WNT, 2010;
3) Jemielniak K. Obróbka skrawaniem. Warszawa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004;
4) Bartoszewicz J. Obróbka skrawaniem i erozyjna. Cz. 1. Podstawy teoretyczne obróbki skrawaniem. Gdynia Wyższa Szkoła Morska 1997;
5) Olszak W. Obróbka skrawaniem. Warszawa WNT 2008;
6) Paderewski K. Obrabiarki. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa WSiP, 1997;
7) Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa WNT, 2008.

8) Feldshtein E. Wybrane zagadnienia obróbki skrawanie  Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. 

9) Maruda R., Feldshtein E. Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem: ćwiczenia laboratoryjne. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014.

Literatura uzupełniająca

1) Kaczmarek J. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. Warszawa WNT 1970;
2) Praca zbiorowa. Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1. Warszawa WNT 1991;
3) Feldshtein E., Kamiński W., Pijanowski M., Wieczorowski K. W. Podstawy teorii obróbki skrawaniem: tworzenie wióra w obróbce metali skrawaniem. Poznań Komisja Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu, 2000.

4) Kwapisz L., Przybył R., Froncki W. Obrabiarki do skrawania metali. Łódź, Politechnika Łódzka, 1999
5) Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych dobiera się z powyższej listy.


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)