SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wykonawcze, sensoryczne i urządzenia pomiarowe w automatyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wykonawcze, sensoryczne i urządzenia pomiarowe w automatyce
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-52_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 0 0 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu sensoryki, elementów pomiarowych i wykonawczych w automatyce. Zapoznanie z zasadami doboru pomiarowych konfiguracji urządzeń pomiarowych i sensorycznych do określonych zadań inżynierskich.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika i Elektronika, Metrologia i systemy pomiarowe

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Rola i znaczenie sensoryki i układów identyfikacji w mechatronice. Rodzaje sygnałów i ich opis matematyczny.          2
W2 Modele fizyczne i matematyczne sensorów oraz przetworników.          2
W3 Charakterystyki metrologiczne. Błędy pomiarowe statyczne i dynamiczne.          2
W4 Zasada działania, charakterystyki urządzeń pomiarowych, układy konstrukcyjne oraz zastosowanie wybranych przetworników pomiarowych i sensorów. Zniekształcenia sygnałów pomiarowych.         2
W5 Funkcje elementów wykonawczych w systemach automatyki:
pojęcia nastawnika i wzmacniacza mocy.
        2
W6 Rodzaje, dobór i przykładowe konstrukcje nastawników. Wzmacniacze mocy dla siłowników.         2
W7 Podstawy działania silników krokowych, ich rodzaje i własności.         2
W8 Przekaźniki elektromagnetyczne oraz kontaktrony. Układy sterowania przekaźnikami i elektromagnesami.         2
W9 Półprzewodnikowe przekaźniki prądu stałego i zmiennego.         2
    Suma:   0   18
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Badanie i wyznaczanie charakterystyk wybranych sensorów.         2
L2 Wyznaczanie charakterystyk pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych.         2
L3 Konfiguracja systemu pomiarowego/sensorycznego dla typowych zadań inżynierskich – pomiary i detekcja typowych sygnałów występujących w układach zautomatyzowanych.         5
    Suma:   0   9
             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Samodzielna realizacja projektu z zakresu doboru i konfiguracji układu sensorycznego/pomiarowego dla zadanego zautomatyzowanego procesu technologicznego, lub urządzenia.         18
    Suma:   0   18

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.
Indywidualna realizacja zadań projektowych, prezentacja rozwiązań, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Beeby S., Ensell G., Kraft M., White N.: MEMS Mechanical Sensors. Artech Hause, Norwood, 2004,
  2. Frank, R.: Understanding Smart Sensors. Artech House, Norwood, 2000r.
  3. Hagel R., Zakrzewski J., Miernictwo dynamiczne, WNT, Warszawa 1984r.
  4. Szumilewicz B. i inni, Pomiary elektroniczne w technice, WNT, Warszawa 1982r.
  5. Piotrowski J i inni, Pomiary. Czujniki pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, WNT, Warszawa 2009r.

Literatura uzupełniająca

  1. Adamczak S., Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość, WNT, Warszawa 2009r.
  2. Piotrowski J., Podstawy metrologii, PWN, Warszawa 1979r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)