SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo lotnicze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo lotnicze
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-51_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr inż. Jacek Draganik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstaw funkcjonowania lotnictwa z perspektywy międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru mechaniki lotniczej. Studenci uzyskają wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących działalność mechanika lotniczego oraz funkcjonowania organizacji ciągłej zdatności do lotu, jak również umiejętność korzystania z tychże przepisów.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Regulacje prawne w lotnictwie (10.1)     3    
W2 Personel poświadczający - obsługa techniczna (10.2)     2    
W3 Zatwierdzone organizacje obsługi technicznej (10.3)     2    
W4 Operacje lotnicze (10.4)     2    
W5 Certyfikacja statków powietrznych (10.5)     2    
W6 Ciągła zdatność do lotu (10.6)     2    
W7 Odpowiednie krajowe i międzynarodowe wymagania (jeżeli nie zostały zastąpione przez wymagania UE) (10.7)     2    
    Suma:   15    

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z końcowej pracy

Literatura podstawowa

  1. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wraz z Załącznikami
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139z dnia 4 lipca 2018 r.;
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.;
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.;
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.;
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 965/2012 z dnia 5 października 2012 r

Literatura uzupełniająca

  1. Prawo lotnicze. Komentarz, M. Żylicz (red.),Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)