SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie metod i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem zagrożeń, przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i identyfikacją zagrożeń w lotnictwie cywilnym. 

 

Wymagania wstępne

Ogólne bezpieczeństwo lotu. Człowiek - możliwości i ograniczenia

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Wprowadzenie do problematyki czynnika ludzkiego w lotnictwie. Prawa Murphy'go. Ludzkie możliwości i ograniczenia. Przetwarzanie informacji. Uwaga i percepcja. Klaustrofobia i dostęp fizyczny.Środowisko fizyczne. Hałas i dym. Ruch i wibracje.     2    
P2 Praca zespołowa. Komunikacja. Rejestracja pracy. Uaktualnianie, okres ważności. Rozpowszechnianie informacji.Zadania. Badanie poprzez oględziny. Systemy złożone. Modele  i teorie błędu. Rodzaje błędu w zadaniach z zakresu obsługi technicznej.     2    
P3 Pojęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Zarządzanie ryzykiem jako element SMS w lotnictwie. Poziomy zarządzania ryzykiem w lotnictwie i rodzaje ryzyka.     3    
P4 Obszary analiz do zarządzania ryzykiem zagrożeń. Proces identyfikacji zagrożeń, źródła zagrożeń, rozpoznawanie źródeł zagrożeń, atrybuty źródeł zagrożeń, grupowanie źródeł zagrożeń, formułowanie zagrozeń, poziomy możliwości i poziomy skutków aktywizacji zagrożeń, charakteryzowanie zagrożeń, aktywizacja zagrożeń.     2    
P5 Zdarzenia niepożądane i niebezpieczne. Scenariusze rozwoju zdarzeń niebezpiecznych. Modele ryzyka, uogólniony model ryzyka, modele ryzyka w znanych metodach analizy ryzyka, szacowanie ryzyka. Wartościowanie/wycena ryzyka zagrożeń i kategorie ryzyka.     2    
P6 Reagowanie na ryzyko zagrożeń, postępowania wobec ryzyka, środki redukcji ryzyka - elementy systemów bezpieczeństwa, monitorowanie ryzyka i komunikowanie o ryzyku.     1    
P7 Zasady zarządzania ryzykiem w ramach organizacji. Źródła zagrożeń i zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów. Praktyczne sposoby eliminowania lub zmniejszania ryzyka zagrożeń w działalności lotniczej. Zasady prowadzenia dokumentacji sprawozdawczej z procesu szacowania ryzyka zagrożeń w lotnictwie.     2    
P8 Zapewnianie bezpieczeństwa. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w małych organizacjach lotniczych.     1    
    Suma:   15   0

Metody kształcenia

Projekt polegajacy na analizie studiów przypadków trzech podobnych wypadków lotniczych, obejmujący analizę i identyfikację ich przyczyn, oraz opracowanie technologiczno-organizacyjnego rozwiazania pozwalającego na redukcję ryzyka wystąpienia tekiego wypadku w przyszłości. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie pisemnego projektu obejmującego rozwiązanie technologiczno-organizacyjne, które umożliwi redukcję określonego ryzyka wystąpienia zagrożenia w lotnictwie. 

Literatura podstawowa

  1. Aviation Maintenance. Technical Handbook - General. U.S. Department of Transportation. Federal Aviation Administration,FAA-H-8083-30A, 2018, pp.14-1 - 14-34.
  2. Czajkowska K.: Metody identyfikacji ryzyka w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Journal of Modern Management Process, nr 1(2)/2017, journalmmp.com, str. 40-49.
  3. Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Urząd Lotnictwa Cywilnego. Warszawa, sierpień 2016.
  4. Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (Doc 9859 AN/474). Wydanie 2, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2009. (International Civil Aviation Organization [ICAO] (2009). Safety Management Manual (SMM), 2nd edition. (Doc 9859 AN/474). Montréal, Canada: ICAO.)
  5. Standard zarządzania ryzykiem. AIRMIC, ALARM, IRM: 2002, translation copyright FERMA: 2003.
  6. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, pod redakcją Katarzyny Łuczak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 2016, 230 str. ISBN: 978-83-63503-74-1
  7. Zarządzanie ryzykiem, red. Krzysztof Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, 390 str.
  8. Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, wydanie rozszerzone. Redakcja naukowa bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Józefów, 2018. ISBN: 978-83-948534-0-2, DOI: 10.17381/2018.1

Literatura uzupełniająca

1. Klich E., Bezpieczeństwo lotów. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2011.

2. Skorupski J., Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu lotniczym. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2018.

3. Bazy danych: Aviation Safety Network, NTSB: Aviation Accident Database & Synopses.

4. Strony internetowe:

http://www.caa.co.uk,

http://www.easa.europa.eu, 

http://www.flightsafetyfundation.org, 

http://www.iata.org, 

http://www.icao.int, 

http://www.pkl.org.pl, 

http://www.tc.gc.ca, 

http://www.ulc.gov.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)