SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnostyka silników lotniczych i samolotów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnostyka silników lotniczych i samolotów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marcin Chciuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretyczną i praktyczną wiedzą związaną z diagnozowaniem awarii  podzespołów płatowca oraz zespołów napędowych.

 

Wymagania wstępne

Podstawy mechaniki, elektrotechniki i elektroniki. Podstawy budowy płatowców. 

Zakres tematyczny

Lp.

Treści programowe - WYKŁAD

l. godz.
st. stacj

l. godz.
st. niestacj.

W1

Linki sterownicze w statkach powietrznych.

2

 

W2

Przewody i połączenia elektryczne.

1

 

W3

Diagnostyka układów elektroniki lotniczej.

2

 

W4

System połączeń elektrycznych (EWIS).

1

 

W5

Zdarzenia nadzwyczajne, badanie po uderzeniu pioruna, twardym lądowaniu oraz lot przez turbulencje.

2

 

W6

Diagnostyka układu paliwowego w statkach powietrznych.

2

 

W7

Diagnostyka układu zapłonowego w statkach powietrznych

2

 

W8

Diagnostyka układu pneumatycznego i hydraulicznego w statkach powietrznych.

3

 

 

Suma:

15

 

 

Lp.

Treści programowe - Laboratorium

l. godz.
st. stacj

l. godz.
st. niestacj.

L1

Wprowadzenie do ćwiczeń. Omówienie zagadnień związanych z wykonywanymi ćwiczeniami. Omówienie zasad BHP przy wykonywaniu ćwiczeń.

2

 

L2

Diagnostyka linek lotniczych.

2

 

L3

Diagnostyka przewodów wysokiego napięcia.

2

 

L4

Diagnostyka ciągłości połączeń elektrycznych.

2

 

L5

Diagnostyka układów elektroniki lotniczej.

2

 

L6

Diagnostyka zagniatanych połączeń elektrycznych.

2

 

L7

Diagnostyka alternatorów lotniczych.

2

 

L8

Diagnostyka defektoskopem ultradźwiękowym.

2

 

L9

Diagnostyka defektoskopem wiroprądowym.

2

 

L10

Diagnostyka dysz paliwa systemu wtryskowego silnika lotniczego.

2

 

L11

Diagnostyka rozruszników lotniczych.

2

 

L12

Diagnostyka iskrowników lotniczych.

2

 

L13

Diagnostyka paliwomierzy lotniczych.

2

 

L14

Diagnostyka ciśnienia sprężania w silnikach spalinowych.

2

 

L15

Zajęcia zaliczeniowe.

2

 

 

Suma:

30

 

 

Metody kształcenia

Wykłady  konwencjonalne  oraz    z  wykorzystaniem  technik  multimedialnych.  Praca  z  literaturą  fachową  – czasopisma.

Praca  indywidualna  i  zespołowa  w  trakcie  realizacji  ćwiczeń  laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest w formie egzaminu.

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie zaliczonych ćwiczeń i sprawozdań oraz kolokwiów.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, cz. 1, Instytut lotnictwa, Warszawa 2011.
 2. Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, cz. 2, Instytut lotnictwa, Warszawa 2012.
 3. Lotnicze zespoły napędowe,cz.1, WAT, Warszawa 2009.
 4. Lotnicze zespoły napędowe,cz.2, WAT, Warszawa 2011.
 5. Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmigłowców, WAT, Warszawa 2001.
 6. Podstawy eksploatacji statków powietrznych, ITWL, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Przegląd i naprawa sprzętu lotniczego, WKiŁ, Warszawa 1969.
 2. Aviation Maintenance Technician Handbook-General, FAA, 2018.
 3. Aviation Maintenance Technician Handbook-Airframe Volume 1, FAA, 2018.
 4. Aviation Maintenance Technician Handbook-Airframe Volume 2, FAA, 2018.
 5. Aviation Maintenance Technician Handbook-Powerplant Volume 1, FAA, 2018.
 6. Aviation Maintenance Technician Handbook-Powerplant Volume 2, FAA, 2018.
 7. Rotorcraft Flying Handbook, FAA, 2000.
 8. Airworthiness Directives Manual, FAA, 2010.
 9. Aircraft Systems, Wiley, London 2008.
 10. Napędy lotnicze. Silniki tłokowe, WKiŁ, Warszawa 1981.
 11. Napędy lotnicze. Turbinowe silniki odrzutowe, WKiŁ, Warszawa 1985.
 12. Napędy lotnicze. Turbinowe silniki śmigłowe i śmigłowcowe, WKiŁ, Warszawa 1981.
 13. Szkolenie samolotowe. Budowa silnika, WKiŁ, Warszawa 1984.
 14. Cichosz E., Konstrukcja i praca płatowca, WAT, Warszawa 1968.Aircraft Design: A Conceptual Approach, 2006.
 15. Lotnicze przyrządy pokładowe, Wydawnictwo Komunikacyjne, Warszawa 1957.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marcin Chciuk (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 12:48)