SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie geotechniczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie geotechniczne
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Proj.geotch.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 3
(w tym jako e-learning)
0,2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami projektowania geotechnicznego wg EC 7.

Wymagania wstępne

Geologia inżynierska, Wytrzymałość materiałów, Podstawy mechaniki gruntów.

Zakres tematyczny

 • Pomocnicze i zasadnicze cechy gruntów. Nowa klasyfikacja gruntów wg wytycznych zawartych w PN-EN ISO 14688.
 • Geotechniczne sytuacje projektowe - warunki obciążenia z drenażem i bez drenażu. Rola parametrów efektywnych w projektowaniu. Podstawowe modele i parametry gruntu stosowane w normie EC 7.
 • Kryteria oceny i procedura określania kategorii geotechnicznej obiektu.
 • Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego. Charakterystyka wybranych metod badawczych. Dokumentacja badań podłoża (GIR), część faktograficzna i interpretacyjna.
 • Metody projektowania geotechnicznego. Podejścia projektowe DA2* i DA3 w metodzie obliczeniowej

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny; praca indywidualna i praca zespołowa, przy rozwiązywaniu postawionych zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu z następującymi progami punktowymi:
91-100% poprawnych odpowiedzi ocena 5,0
81-90 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,5
71-80 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,0
61-70 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,5
51-60 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,0
0-50 % poprawnych odpowiedzi ocena 2,0

Literatura podstawowa

 1. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, PKN, Warszawa.
 2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, PKN, Warszawa.
 3. PN-EN ISO 14688-1:2006, Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis, PKN, Warszawa.
 4. PN-EN ISO 14688-2:2006, Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania, PKN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 1. Bond A., Harris A. (2008) Decoding Eurocode 7, Taylor & Francis, London.
 2. Frank R., Bauduin C., Discroll R., Kavvadas M., Krebs Ovesen N., Orr T., Schuppener B. (2004) Designers’ Guide to EN 1997-1 Eurocode 7. Geotechnical design – General rules. Thomas Telford, London.
 3. Orr T.L., Farrell E.R. (1999) Geotechnical design to Eurocode 7, Springer – Verlag, London.
 4. Szajna W. St. (2017) Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem: Interpretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geotechniki. KILiW PAN, Warszawa.
 5. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. (2011) Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik, ITB, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2021 08:57)