SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Łukasz Hładowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie modelowania oprogramowania

- zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem modelowania programów dla prostych systemów informatycznych

- zapoznanie studentów z prawidłowym sposobem praktycznej implementacji rozwiązania prostego problemu przy wykorzystaniu podstawowych wzorców projektowych

Wymagania wstępne

Programowanie obiektowe, Inżynieria oprogramowania

Zakres tematyczny

Zagadnienia wprowadzające. Tło i historia współczesnych technik modelowania. Zunifikowany proces cyklu życia aplikacji. Analiza i projektowanie systemowe. Paradygmat obiektowości. Modelowanie obiektowe i jego rola w projektowaniu systemów informatycznych. Diagramy Klasa-Odpowiedzialność-Współpraca (ang. Class-Responsibility-Collaboration, CRC). Procesy wytwarzania oprogramowania. Wstęp do notacji i diagramów Zunifikowanego Języka Modelowania (UML). Geneza i cele powstania UML. Zakres i struktura warstwowa UML. Modelowanie strukturalne. Podstawowe pojęcia i elementy obiektowości. Klasy, obiekty, abstrakcja, enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm, komunikacja, relacje i powiązania między obiektami. Statyczne diagramy strukturalne: klas i obiektów. Modelowanie asocjacji między klasami. Agregacja, kompozycja, generalizacja, specjalizacja, zależności i realizacje. Pakiety i podsystemy. Typy, interfejsy i klasy implementacji Diagramy implementacyjne: komponentów i wdrożenia. Wymagania i ich specyfikacja. Diagramy przypadków użycia. Analiza i związki między przypadkami użycia: zawieranie, rozszerzenie, grupowanie i uogólnienie. Modelowanie behawioralne. Diagramy sekwencji i kolaboracji. Role, komunikaty i bodźce. Interakcje i kolaboracje. Analiza stanów systemu. Diagramy stanów i aktywności. Przejścia przepływu. Decyzje. Współbieżność. Sygnały i komunikacja. Wzorce projektowe. Formułowanie problemów programistycznych. Przegląd najczęściej stosowanych wzorców konstrukcyjnych, strukturalnych i behawioralnych. Tworzenie i testowanie wzorców. Zagadnienia praktyczne. Praca nad przypadkami użycia. Ogólne spojrzenie na projektowanie, wdrażanie i testowanie. Przegląd wybranych narzędzi projektowania w UML-u.

Metody kształcenia

wykład: burza mózgów, dyskusja, zajęcia praktyczne, wykład konwencjonalny

laboratorium: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, praca w grupach, zajęcia praktyczne, wykład konwencjonalny

projekt: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, praca w grupach, zajęcia praktyczne, wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 20% + projekt: 40%

Literatura podstawowa

  1. Martin R.C.: Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty, Helion, Gliwice 2010,

  2. Martin R.C.: Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów, Helion 2018,

  3. Roman A,.: Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia, PWN 2017,

  4. Beck K.: TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu, Helion, Gliwice 2014,

  5. Freeman E., Freeman E., Bates B., Sierra K.: Wzorce projektowe – Rusz głową!, Helion, Gliwice 2010,

  6. Larman C.: UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji. Wydanie III, Helion, Gliwice 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Martin R.C., Martin M.: Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#, Helion 2008,

  2. Seidl, M., Scholz, M.: UML @ Classroom: An Introduction to Object-Oriented Modeling, Springer 2015,

  3. Way J.: Laravel Testing Decoded, Leanpub 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)