SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy programowania
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Popławski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze specyfiką projektowania programu w języku C. Ukształtowanie umiejętności projektowania programu w C. Ukształtowanie umiejętności właściwego stosowania poleceń i struktur danych oraz wykorzystania technik programowania do rozwiązywania postawionych problemów. Zapoznanie studentów z architekturą systemu komputerowego pod kątem programowania.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Architektura i zasoby komputera. Systemy operacyjne. Projektowanie programu. Pojęcie algorytmu. Programowanie strukturalne.

Języki programowania. Implementacje algorytmów w językach programowania. Środowisko programistyczne. Struktura programu w języku C. Przykład programu w C.

Programowanie w języku C. Składnia poleceń. Stałe i zmienne, typy danych, rozmiary. Operatory, wyrażenia i podstawowe instrukcje języka C. Podstawowe konstrukcje programistyczne: pobieranie i wyświetlanie danych. Struktura programu w języku C.

Typy danych. Zmienne i podstawowe operacje na zmiennych. Operatory arytmetyczne i ich hierarchia. Przykłady.
Formatowanie wydruku printf. Pełna składnia funkcji printf: flaga, szerokość pola, dokładność, znak formatujący. Tabela kodów ASCII.

Instrukcje złożone. Instrukcje: wyrażeniowe, pusta, grupująca. Instrukcje sterowania przebiegiem programu: instrukcja warunkowa if, if-else, else-if; instrukcja wyboru switch. Instrukcje iteracyjne (pętle): for, while, do-while. Instrukcje break i continue.

Wyrażenia i operatory. Operatory indeksowania, wyboru i wywołania. Operatory jednoargumentowe, arytmetyczne, logiczne. Operator warunkowy, przypisania, połączenia. Operatory bitowe. Inne operatory.

Wskaźniki. Zasady pracy ze wskaźnikami. Deklaracja, odwołanie do adresu i wartości wskazywanej.

Funkcje - budowa, argumenty, rezultat, prototyp, deklaracja, wywołanie, zastosowanie funkcji. Komunikacja funkcji z otoczeniem za pomocą wskaźników.

Tablice. Deklaracja, zastosowanie, podstawowe operacje, arytmetyka wskaźników, przekazywanie tablic do funkcji, przykłady. Nazwa zmiennej tablicowej jako wskaźnik. Tablice dwuwymiarowe. Deklaracja, zastosowanie, przykłady. Tablice dynamiczne, alokacja pamięci i jej zwalnianie. Funkcje: malloc(), calloc(), free().

Łańcuchy znaków. Podstawowe operacje na łańcuchach znakowych. Parametry funkcji main. Tworzenie i korzystanie z pliku wykonywalnego programu.

Struktury danych. Właściwości, dostęp do składowych struktury. Tablice struktur. Pola bitowe. Unie.

Pliki. Pojęcia podstawowe, struktura logiczna, pliki tekstowe i binarne. Ścieżka względna i bezwzględna. Praca z plikiem: kojarzenie strumieni z plikami, tryby otwarcia plików, zapis, odczyt, zamknięcie. Wybrane funkcje plikowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratoriów przewidzianych do realizacji w ramach programu zajęć.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

 1. Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Helion, 2010.
 2. Programowanie w C. Sprytne podejście do trudnych zagadnień, Zed A. Shaw, Helion 2016.   
 3. Język ANSI C, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, WNT, 2004.
 4. Marek Tłuczek, Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2011.
 5. Język C. Programowanie dla początkujących, Greg Perry, Dean Miller, Helion, 2016.
 6. Język C. Szkoła programowania, Stephen Prata, Helion, 2016.
 7. Programowanie w języku C, Steve Summit, Helion, 2003.
 8. Connor Sexton, Język C - to proste, Read Me, Warszawa 2001.
 9. Andrzej Sibik, Język C, Helion, Gliwice 1993.

Literatura uzupełniająca

 1. Algorytmy w C, Loudon Kyle, Helion, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)