SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wbudowane - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wbudowane
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SW
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami związanymi z systemami wbudowanymi ukształtowanie umiejętności projektowania prostych systemów wbudowanych

Wymagania wstępne

Logika dla informatyków, Architektura komputerów I, Algorytmy i struktury danych, Podstawy programowania, Układy cyfrowe, Programowanie współbieżne i rozproszone.

Zakres tematyczny

Wiadomości wstępne: charakterystyka, organizacja, wymagania projektowe systemów osadzonych; czas rzeczywisty, reaktywność. Projektowanie: specyfikacja, modelowanie, weryfikacja, implementacja; modele specyfikacji formalnej - FSM, CFSM, diagram stanów; zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania. Systemy czasu rzeczywistego: wymagania czasowe, stan procesu, priorytety, planowanie zadań, wspólne zasoby, wyścigi, regiony krytyczne. Procesy współbieżne: procesy i komunikacja, przesyłanie informacji, zasoby wspólne, zakleszczenia, semafory, monitory. Interfejsy i komunikacja: magistrala, porty, pojęcie protokołu, przerwania i sterowane przerwaniem, DMA, arbitraż magistrali, protokoły szeregowe, protokoły równoległe, protokoły bezprzewodowe. Obwody drukowane: opracowywanie schematów ideowych, listy połączeń, obudowy, projektowanie obwodów drukowanych, technologie wykonywania obwodów, montaż.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu realizowanego w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z laboratorium.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

  1. Skalski Ł., Linux. Podstawy i aplikacje dla systemów embedded. BTC, Legionowo, 2012, ISBN: 978-83-60233-85-6
  2. Ben-Ari M.: Podstawy programowania współbieżnego, WNT,1996, ISBN: 83-20-41996-4
  3. Sacha K.: Systemy czasu rzeczywistego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,1999, ISBN: 83-7207-124-1
  4. Gook M.: Interfejsy sprzętowe komputerów PC, Helion, 2005, ISBN: 83-7361-663-2 5) Vahid F., Givargis T.: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-471-38678-0

Literatura uzupełniająca

  1. Bis M., Linux w systemach embedded, BTC, Legionowo, 2012, ISBN: 978-83-60233-74-0
  2. Kisiel R., Bajera A.: Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, ISBN: 83-7207-080-6

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)